Tryg­ve Om­land fyl­ler 75 år

Faedrelandsvennen - - NAERT - NTB

●●75 år 14. ja­nu­ar: Tryg­ve Om­land, Øst­re Høy­lands­vei 11, 4580 Lyng­dal.

Pen­sjo­nert prest Tryg­ve Om­land har ar­bei­det som felt­prest på Evje­moen, skole­ung­doms­prest i Ro­ga­land og Ag­der samt re­si­de­ren­de ka­pel­lan i Søg­ne. Vi­de­re har han va­ert ba­tal­jons­prest i FN i Li­ba­non, om­råde­sek­reta­er i Det Nors­ke Mi­sjons­sel­skap og han har vi­ka­ri­ert som prest i Vardø, Lyn­gen og Salan­gen preste­gjeld.

Om­land har også va­ert lek­tor ved sko­len Lyng­dal Jord­bruks­sko­le/kris­ten Vi­dere­gå­en­de Sør i Lyng­dal. Han har va­ert time­la­erer ved Horn­nes gym­nas og Sol­borg folke­høg­sko­le, samt fri­vil­lig i Kir­kens SOS og la­erer ved Ag­der bispe­dømme­råds kvelds­bib elsko­le.

Ju­bi­lan­ten er født i Lyng­dal, ut­dan­net ved Me­nig­hets­fa­kul­te­tet og har gjen­nom­ført års­stu­di­um i norsk og til­leggs­stu­di­um i norsk språk og lit­te­ra­tur ved Ag­der dis­trikts­høy­sko­le, samt prak­tisk-pe­da­go­gisk ut­dan­nel­se fra Kris­tian­sand la­erer­høy­sko­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.