FAKTA

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Syv tips for god søvn­hy­gie­ne

Ha et fast søvn­møns­ter.

Unn­gå hard fy­sisk ak­ti­vi­tet minst tre ti­mer før du leg­ger deg.

Kof­fein, ni­ko­tin og al­ko­hol på­vir­ker søvn ne­ga­tivt. Energi­drikk har ofte høyt kof­fein­inn­hold.

Sove­rom­met skal va­ere mørkt og litt kal­de­re enn res­ten av hu­set. Ikke bruk mo­bil, lap­top el­ler lik­nen­de i sen­gen. Scrol­ling på mo­bil gir emo­sjo­nel­le re­ak­sjo­ner som ikke hjel­per søv­nen si­den hjer­nen blir sti­mu­lert.

Ikke ta en dupp etter klok­ken 14.00. Prio­ri­ter hel­ler å gå tid­lig til sengs hvis du er sli­ten.

Ikke legg deg for mett el­ler for sul­ten. Ikke drikk mye vann før legge­tid. Å gå på do i lø­pet av nat­ten for­styr­rer søv­nen. Plan­legg.

La­er deg av­spen­nings­tek­nik­ker for å få ro til å sov­ne inn. Det kan va­ere puste­øvel­ser el­ler medi­ta­sjon.

Ntnu-fors­ker med mas­ter­grad i søvn­for­styr­rel­ser

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.