Fryk­ter tra­fikk­pro­ble­mer

Tors­dag var det folke­møte om opp­gra­de­rin­gen av Hau­myr­hei­tun­ne­len. Inn­byg­ge­re fryk­ter tra­fikk­pro­ble­me­ne pro­sjek­tet vil kun­ne ska­pe lo­kalt.

Fædrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TOR­MOD FLEM VEGGE tor­[email protected]

Inn­byg­ger­ne i Rande­sund fryk­ter tra­fikk­pro­ble­mer når Hau­myr­hei­tun­ne­len på E 18 skal opp­gra­de­res.

– Man­ge er red­de for at de ikke kla­rer å få hver­da­gen til å gå rundt og at de ikke rek­ker å kom­me tids­nok på jobb, sier An­ne-kris­tin Øy­ulv­stad Krzyzow­ski, le­der for Rande­sund by­dels­råd, til Faed­re­lands­ven­nen.

Tors­dag kveld var det folke­møte i Rande­sund By­dels­hus i Kris­tian­sand. Agen­da­en var tra­fikk­om­leg­ging som føl­ge av opp­gra­de­rin­gen av Hau­myr­hei­tun­ne­len.

I ti må­ne­der, fra 1. mai i år til 1. mars 2021, skal de to lø­pe­ne i tun­ne­len opp­gra­de­res. Det ene lø­pet skal ut­vi­des med ett eks­tra felt.

MÅ BRU­KE LO­KA­LE VEI­ER

I den for­bin­del­se skal det byg­ges en én kilo­me­ter lang om­kjø­rings­vei til 20 mil­lio­ner kro­ner for den vest­gå­en­de tra­fik­ken på E 18. Den øst­gå­en­de tra­fik­ken vil vek­sel­vis gå gjen­nom det tun­nel­lø­pet som ikke er un­der opp­gra­de­ring.

Inn­byg­ger­ne i Rande­sund vil ikke få di­rek­te på­kjø­ring til om­kjø­rings­vei­en. Bi­lis­te­ne må ta i bruk øv­ri­ge vei­er på Søm, og det fryk­tes tra­fikkaos om ikke be­boer­ne tar bei­na fatt el­ler be­nyt­ter syk­kel el­ler buss i mor­gen­rush­et fram­for bil.

OVER 100 MØT­TE FRAM

Over 100 inn­byg­ge­re møt­te tors­dag kveld fram for å del­ta på folke­mø­tet.

Blant and­re Sta­tens veg­ve­sen og Ag­der Kol­lek­tiv­tra­fikk (AKT) in­for­mer­te om pro­sjek­tet og tok imot inn­spill og spørs­mål fra sa­len.

– Hvor­for ven­ter dere ikke til Hånes­krys­set og den nye Varodd­brua er fer­di­ge før dere opp­gra­de­rer Hau­myr­hei­tun­ne­len?

– Hvor­for kan dere ikke set­te opp di­rekte­bus­ser til syke­hu­set?

– Har dere tenkt på de myke tra­fi­kan­te­ne?

– Det­te blir det kom­plet­te kaos!

ØKER BUSSFREKVE­NS

Jan Hel­ge Ege­land, pro­sjekt­le­der i Sta­tens veg­ve­sen, in­for­mer­te om tun­nel­opp­gra­de­rin­gen.

– Den største ut­ford­rin­gen er å av­vik­le lo­kal­tra­fik­ken i mor­gen­rush­et. Si­den i fjor som­mer har vi ar­bei­det tett med Kris­tian­sand kom­mu­ne, fyl­kes­kom­mu­nen og AKT for få til en best mu­lig løs­ning for folk i om­rå­det Søm og el­lers i Rande­sund. Ak­ku­rat nå fø­ler jeg at pro­sjek­tet er så godt knadd som mu­lig, sa han.

Den nord­li­ge de­len av Strømme­vei­en skal sten­ges av i mor­gen­rush­et for å gi bus­ser og taxi­er prio­ri­tet. Tra­fikk­di­ri­gen­ter set­tes inn ved be­las­te­de kryss for å di­ri­ge­re tra­fikk. El­lers er hå­pet at inn­byg­ger­ne end­rer ru­ti­ne­ne sine de ti må­ne­de­ne pro­sjek­tet på­går.

– Hvis folk ikke end­rer reise­va­ner og be­nyt­ter buss, syk­kel el­ler går – el­ler end­rer av­reise­tids­punk­tet sitt til and­re ti­der enn i det ver­ste rush­et, så blir det kaos hvis folk fort­set­ter å bru­ke bil, un­der­stre­ket Ege­land.

– FOLK ER RED­DE

En­kelt­per­soner la ikke skjul på at de me­ner pla­ne­ne til Sta­tens veg­ve­sen er håp­løse. Stem­nin­gen var til ti­der am­per.

– Det er jo til å ta og føle på at man­ge er vel­dig red­de. De vet ikke hva som vil møte dem gjen­nom dis­se ti må­ne­de­ne, sier An­ne-kris­tin Øy­ulv­stad Krzyzow­ski til Faed­re­lands­ven­nen.

– Tra­fikk­pro­ble­me­ne kun­ne va­ert unn­gått hvis kom­mu­nen og fyl­ket had­de byg­get ut de lo­ka­le vei­ene i om­rå­det som det har va­ert be­hov for å byg­ge ut. Da had­de vei­net­tet tålt den tra­fik­ken som nå kom­mer, po­eng­te­rer Lot­har Wer­ner, le­der for Rande­sund by­dels­råd sin tra­fikk­grup­pe.

Krzyzow­ski og Wer­ner re­pre­sen­te­rer gjen­nom Rande­sund by­dels­råd 55 vel­for­enin­ger og rundt 15.000 inn­byg­ge­re i om­rå­de­ne Søm, Rande­sund, Od­der­hei, Tøm­mer­stø – og til gren­sa til Hø­våg, iføl­ge dem selv.

– KAN IKKE BE­NYT­TE RÅD

Krzyzow­ski sier at man­ge ikke har an­led­ning til å føl­ge Sta­tens veg­ve­sens råd om å ta buss el­ler rei­se tid­li­ge­re til jobb for å unn­gå rush­et.

– Man­ge som bor i om­rå­det er i al­de­ren 30 til 45 år og har barn i barne­hage. De har be­hov for å bru­ke bil, på­pe­ker hun.

– Hva er det bes­te folk kan gjø­re un­der pro­sjekt­pe­rio­den?

– De må va­riere på reise­va­ne­ne sine. Vi an­be­fa­ler sterkt at folk an­skaf­fer seg elsyk­kel, prø­ver ut bus­sen, job­ber mer flek­si­belt for å unn­gå mor­gen­rush­et el­ler kom­piskjø­rer ved hjelp av en egen app vi opp­ford­rer folk til å bru­ke, sier Krzyzow­ski.

– ÉN BUSS ER­STAT­TER 50 BI­LER

Ter­je Mat­hi­sen, mar­keds- og kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i AKT, spur­te de fram­møt­te hvor man­ge som had­de vur­dert å end­re reise­va­ne­ne sine som føl­ge av tra­fikk­om­leg­gin­gen.

Ikke vel­dig man­ge hen­der gikk i va­e­ret.

– Én buss kan er­stat­te 50 bi­ler og en halv kilo­me­ter med kø, un­der­stre­ket Mat­hi­sen.

– Som folke­helse­mann må jeg si at det er for­bau­sen­de kort å syk­le fra Søm til sen­trum. Dere som har an­led­ning til å syk­le for­bi køen, dere bør gjø­re det. Det er mas­se folke­helse i syk­ling, sa Dag­finn Haarr, kom­mune­over­lege i Kris­tian­sand kom­mu­ne, un­der mø­tet. AKT opp­lys­te blant an­net at an­tall av­gan­ger på en­kel­te ste­der i om­rå­det skal opp­jus­te­res til det dob­belte – til seks av­gan­ger per time i pe­rio­der. Noen ste­der vil det i pe­rio­der gå bus­ser hvert fem­te mi­nutt. I til­legg skal det set­tes inn eks­tra­bus­ser etter be­hov.

– Vi er ikke helt for­nøy­de med AKT. Vi had­de for­ven­tet fle­re di­rekte­bus­ser, kom­men­te­rer Krzyzow­ski.

– Tror dere folk i om­rå­det vil end­re reise­va­ne­ne sine i dis­se ti må­ne­de­ne?

– Jeg tror folk vil fort­set­te å kjø­re bil, for­di de be­trak­ter det som mer be­ha­ge­lig. I de fles­te til­fel­ler er det­te ras­ke­re enn å ta buss, sier Wer­ner.

– Jeg tror en del vil be­gyn­ne å syk­le. I hvert fall i som­mer­halv­året, sier Krzyzow­ski, som tror man­ge inn­byg­ge­re ikke skjøn­ner kon­se­kven­se­ne av tra­fikk­om­leg­gin­gen.

– De vil bli over­ras­ket når det­te star­ter opp, sier hun.

FOTO: TOR­MOD FLEM VEGGE

Over 100 møt­te fram til folke­mø­tet i Rande­sund By­dels­hus tors­dag kveld.

ILLUSTRASJ­ON: STA­TENS VEG­VE­SEN

Den nye om­kjø­rings­vei­en vil gå i to felt fra E 18, via ei ram­pe og ut på Søms­vei­en.

FOTO: TOR­MOD FLEM VEGGE

Jan Hel­ge Ege­land, pro­sjekt­le­der i Sta­tens veg­ve­sen, i sam­ta­le med Lot­har Wer­ner og An­ne-kris­tin Øy­ulv­stad Krzyzow­ski fra Rande­sund by­dels­råd.

FOTO: TOR­MOD FLEM VEGGE

Jan Hel­ge Ege­land, pro­sjekt­le­der i Sta­tens veg­ve­sen, in­for­me­rer om opp­gra­de­rin­gen av Hau­myr­hei­tun­ne­len og kon­se­kven­se­ne pro­sjek­tet vil få for av­vik­lin­gen av den lo­ka­le tra­fik­ken. Til høy­re sit­ter hen­holds­vis Stei­nar Mo­berg Bjor­øy og Ter­je Mat­hi­sen fra AKT.

FOTO: TOR­MOD FLEM VEGGE

Ter­je Mat­hi­sen, mar­keds- og kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i AKT, vi­ser hvor­dan kø­ene kan re­du­se­res ved at folk vel­ger buss fram­for bil. Til ven­st­re står Stei­nar Mo­berg Bjor­øy, pro­duk­sjons­sjef vest i AKT.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.