Ny as­falt før som­mer­en

Sp­or­dyb­de­ne på E 18 har ført til ir­ri­ta­sjon og utrygg­het for bi­lis­te­ne. In­nen som­mer­en skal sto­re de­ler av vei­en as­fal­te­res.

Fædrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KJE­TIL REITE kje­[email protected]

Bi­lis­ter har ir­ri­tert seg over spor­dyb­den på E 18 mel­lom Kris­tian­sand og Grimstad. In­nen som­mer­en kom­mer ny as­falt.

– Ut­gangs­punk­tet er at vi star­ter 4. april. Men blir det mildt, vil en­tre­pre­nø­ren vur­de­re å be­gyn­ne i midt­en av mars, sier Jan Wal­le, dag­lig le­der Ag­der OPS.

Ops-sel­ska­pet har an­sva­ret for drif­ten av E 18 Grimstad - Kris­tian­sand. Det er inn­gått en kon­trakt med Sta­tens veg­ve­sen om hvor dype spo­re­ne skal va­ere før det skal leg­ges ny as­falt. Nå er det alt­så klart for en ny run­de.

Strek­nin­gen som skal as­fal­te­res i år er Kris­tian­sand-ver­ven (like øst for Lil­le­sand). Det skal også as­fal­te­res en strek­ning na­er­me­re Grimstad. As­fal­ten blir lagt i høy­re felt i beg­ge ret­nin­ger.

– Det er det som er mest slitt. Det er nes­ten ikke sli­ta­sje i ven­st­re felt, sier Wal­le.

Nes­te år fort­set­ter ar­bei­det med as­fal­te­ring. Da vil res­ten av strek­nin­gen bli tatt.

Pla­nen er at årets as­fal­te­ring skal va­ere fer­dig til 1. mai.

– Vi as­fal­ter­te i fjor og året før. Så vi tar ting lø­pen­de etter det kra­vet som er fast­satt i kon­trak­ten.

STRID RUNDT SPOR

Det er et an­net krav til spor­dyb­de på E 18 Grimstad-kris­tian­sand enn på de vei­ene som Sta­tens veg­ve­sen selv har an­sva­ret for. Mens kra­vet som er fast­satt i kon­trak­ten med Ag­der OPS er 25 mm, har Sta­tens veg­ve­sen satt kra­vet til 20 mm på sine egne strek­nin­ger. Det be­tyr at det på E 18 er ulike krav av­hen­gig av hvem som ei­er vei­en.

Både Ops-sel­ska­pet og lo­ka­le po­li­ti­ke­re har krevd at det skal va­ere sam­me stan­dard på Grimstad-kris­tian­sand som el­lers på E 18, og at Ag­der OPS får en kom­pen­sa­sjon for et slikt opp­da­tert krav.

Fyl­kes­ord­fø­rer Ar­ne Tho­mas­sen (H) har også tatt opp sa­ken med sam­ferd­sels­mi­nis­ter Knut Arild Harei­de (KRF) den­ne uka.

Hit­til har ikke Sta­tens veg­ve­sen øns­ket å end­re kon­trak­ten. De hen­vi­ser også til at sel­ska­pet selv kan as­fal­te­re før spor­dyb­den er 25 milli­me­ter.

As­fal­te­rin­gen som nå blir gjort, skjer si­den man har nådd gren­sen på 25 mm.

GÅR I PLUSS

Ag­der OPS har de sis­te åre­ne hatt et re­sul­tat før skatt på rundt ti mil­lio­ner. Iføl­ge Jan Wal­le vil re­sul­ta­tet lig­ge på det sam­me også for 2019.

Sel­ska­pet får en år­lig sum over stats­bud­sjet­tet fram til vei­en skal le­ve­res til­ba­ke til sta­ten i 2034. Sis­te til­gjen­ge­lig regn­skaps­år er 2018, og da had­de sel­ska­pet en gjeld på 2,7 mil­li­ar­der.

Sel­ska­pet er eid av BBGI Ma­na­ge­ment Hold­co Sárl som hol­der til i Lux­em­bourg. Det er et sel­skap som har in­ves­tert i in­fra­struk­tur i USA, Aust­ra­lia og Euro­pa. De ei­er både sko­ler, vei­er og fengs­ler.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDO­TTIR

E 18 mel­lom Grimstad og Kris­tian­sand er eid av pri­va­te Ag­der OPS og har der­for and­re krav til spor­dyb­de enn res­ten av strek­nin­gen.

ARKIVFOTO: LARS HOEN

Slik så vei­en ut da E 18 ble åp­net i 2009. Etter den tid har det va­ert bråk rundt kra­ve­ne til spor­dyb­de på den nye vei­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.