Bør UIA slut­te å leie lo­ka­ler i Q42 av Fi­ladel­fia?

Uia-stu­den­te­ne vil ikke hjel­pe Fi­ladel­fia i kam­pen mot ho­mo­fi­li. Det er så en­kelt som det.

Fædrelandsvennen - - FORSIDE - KA­REN KRIS­TI­NE BLÅGESTAD KUL­TUR­RE­DAK­TØR ka­ren.blaage­[email protected] - 995 23 158 KA­REN KRIS­TI­NE BLÅGESTAD

❞ Uia-stu­den­te­ne vil ikke hjel­pe Fi­ladel­fia i kam­pen mot ho­mo­fi­li. Det er så en­kelt som det. KA­REN KRIS­TI­NE BLÅGESTAD,

kul­tur­re­dak­tør ❞ Stu­den­te­ne bør ikke møte det de me­ner er et in­to­le­rant livs­syn med in­to­le­ran­se. VI­DAR UDJUS,

po­li­tisk re­dak­tør

Bør UIA slut­te å leie lo­ka­ler av Q42? Uia-stu­den­te­ne vil ha uni­ver­si­te­tet ut av Fi­ladel­fias lo­ka­ler. Sa­ken har skapt stor de­batt. Er stu­den­te­ne in­to­le­ran­te el­ler har Uia-le­del­sen va­ert uten rygg­rad? Po­li­tisk re­dak­tør Vi­dar Udjus og kul­tur­re­dak­tør Ka­ren Kris­ti­ne Blågestad er også ueni­ge.

Det er ikke re­li­giøs smit­te som er be­veg­grun­nen. Hel­ler ikke frykt for re­li­giø­se sym­bo­ler. Og det hand­ler i hvert fall ikke om at de ikke har noen to­le­ran­se for no­ens livs­syn spe­si­elt, el­ler ikke tå­ler re­li­gion ge­ne­relt.

De er ikke lett­kren­ka. Tvertimot så frem­står stu­den­te­ne som be­und­rings­ver­dig klart­ten­ken­de og prin­sipp­fas­te som vå­ger å rei­se stem­me mot fle­re tun­ge aka­de­mi­ke­re ved eget uni­ver­si­tet, i en lands­del hvor for man­ge ve­grer seg for å ta et kraft­opp­gjør mot øde­leg­gen­de for­dom­mer. Noen gan­ger un­der dek­ke av en mis­for­stått to­le­ran­se, som me­ner at kri­tikk er det mot­sat­te av ak­sept.

Stu­den­te­ne vil ikke inn i Q42 for­di de ikke vil va­ere med å gi øko­no­misk støt­te til me­nig­he­ter som for­døm­mer ho­mo­fi­li. Det­te er selv­føl­ge­lig et tungt­vei­en­de ar­gu­ment for en stu­dent­or­ga­ni­sa­sjon som skal ta vare på alle slags stu­den­ter. Også ho­mo­fi­le. Og det bør også va­ere et ar­gu­ment for Uia-le­del­sen. For det er klart det kan by noen stu­den­ter imot å bi­dra til byg­ging av et re­li­giøst for­ret­nings­im­pe­ri­um som – blant an­net job­ber mot en ak­sept av ho­mo­fi­li. Og det å ikke vil­le bi­dra øko­no­misk er ikke det sam­me som å va­ere in­to­le­ran­te. Det be­tyr ba­re at stu­den­te­ne ikke vil hjel­pe Fi­ladel­fia med ak­ku­rat den sa­ken.

Det bur­de også UIA va­ere opp­tatt av. Som et fyr­tårn av aka­de­mia, vi­ten­skap og kunn­skap i vår re­gion, bur­de Uia-le­del­sen va­ere et nav å prø­ve å trek­ke sam­fun­net frem­over, va­ere på lag med uni­ver­sel­le men­neske­ret­tig­he­ter og bi­dra til å byg­ge si­vi­li­sa­sjon på forsk­ning og hu­ma­nis­me. Og forsk­ning (!) har nett­opp be­vist at den­ne re­gio­nen er den mest ut­ford­ren­de for skei­ve per­soner å bo i. Ikke minst på grunn av de kon­ser­va­ti­ve fri­me­nig­he­te­ne.

Fi­ladel­fia i Kris­tian­sand har også mye an­net ved seg som er om­stridt. En vel­dig manns­tung le­del­se. Kon­takt med ak­tø­rer og be­ve­gel­ser som be­ve­ger seg på kan­ten av både lov og mo­ral når det kom­mer til penge­inn­sam­lin­ger og kom­mer­si­ell kol­lekt.

Faed­re­lands­ven­nen har også leid lo­ka­ler av Q42. Som en kunn­skaps­be­drift med et stort de­mo­kra­tisk, sam­funns­opp­drag har jeg ment at hel­ler ikke vi skul­le gjort det. Mitt syn har ikke vun­net frem, mindre­tal­let hos oss kun­ne trengt et sterkt stu­dent­par­la­ment i ryg­gen.

For uni­ver­si­te­tet bur­de det­te va­ere selv­sagt. De må teg­ne en tykk strek mel­lom sin kunn­skaps­ka­te­dral og and­res børs­ak­ti­ge ka­te­dral. De må vok­te og heg­ne om sin in­tegri­tet som byg­ger på dens ra­sjo­na­le og unn­gå han­del som brin­ger mer pen­ger di­rek­te i kas­sen til ulike tros­sam­funn. Noen tros­ret­nin­ger job­ber til og med mot aka­de­mia i vik­ti­ge spørs­mål, nett­opp for­di de øns­ker et sam­funn tuf­tet på tro, ikke på vi­ten.

Og hvis det blir prak­tisk umu­lig å hol­de seg helt unna re­li­giø­se lo­ka­ler, hvis det blir helt uover­kom­me­lig vans­ke­lig, så kan det jo godt trek­kes en gren­se. Det er ikke umu­lig, det kan dis­ku­te­res. Det gjør vi i man­ge av li­vets og sam­fun­nets vans­ke­li­ge spørs­mål. Og det bør va­ere helt greit – i 2020 – å trek­ke en gren­se ved sy­net på ho­mo­fi­li.

Ja

Nei

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Kon­fe­ranse­sen­te­ret, som som er en del av Q42, lig­ger øverst i Dron­nin­gens­gate i Kvad­ra­tu­ren. Det ei­es og dri­ves av me­nig­he­ten Fi­ladel­fia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.