Sli­ter etter hjemme­kon­tor

Den nye stille­sit­ten­de til­va­er­el­sen på hjemme­kon­tor har ført til at man­ge har fått hode­pine, el­ler smer­ter i rygg, skuld­re og nak­ke.

Fædrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: HÅ­VARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no

Kiro­prak­tor Chris­ti­an Nord­gård sier man­ge abeids­ta­ke­re sli­ter med smer­ter etter man­ge uker med hjemme­kon­tor.

– Er det en ting som har gått igjen hos oss, er det hvor ut­ford­ren­de det har va­ert for man­ges krop­per med hjemme­kon­tor, sier kiro­prak­tor og dag­lig le­der ved Sen­trum­kli­nik­ken i Kris­tian­sand, Chris­ti­an Nord­gård.

Faed­re­lands­ven­nen har va­ert i kontakt med fle­re kiro­prak­to­rer. Alle be­kref­ter det sam­me som

Nord­gård; den nye mid­ler­ti­di­ge ar­beids­hver­da­gen med hjemme­kon­tor har ført til at fle­re har fått smer­ter el­ler pla­ger.

Sen­trum­kli­nik­ken i Kris­tian­sand åp­net igjen i slut­ten av april, etter å ha holdt stengt si­den midt­en av mars. Den første uka sa 30–40 pro­sent av pa­si­en­te­ne at de had­de pla­ger etter hjemme­kon­tor. Si­den har kur­ven fla­tet litt ut, men man­ge har fort­satt pro­ble­mer. – Hva har folk slitt med? – Nak­ke, hode­pine og skuld­re er det som går igjen.

– Hva er grun­nen til det?

– Det er når du plut­se­lig er på en sitte­plass som ver­ken kan re­gu­le­res, el­ler som har en rik­tig høy­de i for­hold til sto­len. En ting som går igjen, er lap­top (baer­bar pc). Når du skal sit­te og job­be en stund er det vel­dig uguns­tig. Vel­dig man­ge bru­ker lap­top som kon­tor­løs­nin­gen sin, sier Nord­gård.

An­sat­te er nå på vei til­ba­ke på jobb, men hjemme­kon­tor vil nok fort­satt va­ere et alternativ for man­ge i uke­ne som kom­mer.

– For de som fort­satt skal ha hjemme­kon­tor, an­be­fa­ler jeg at de kjø­per seg et sta­tiv til (el­ler byg­ger opp) lap­to­pen, tråd­løst tas­ta­tur og mus, sier Nord­gård.

ARBEIDSMIL­JØLOVEN

Uan­sett ar­beids­sted, er det ar­beids­miljø­re­gel­ver­ket som gjel­der. Det be­tyr at ar­beids­gi­ver har an­svar for at ar­beids­for­hol­de­ne på hjemme­kon­to­ret er fullt for­svar­lig. Det be­tyr også at ar­beids­gi­ver bør gjø­re det som må til for at ar­bei­det ikke skal føre til pla­ger, ska­der og syk­dom.

– Be­drif­te­ne var nok ikke for­be­redt på at så man­ge plut­se­lig skul­le va­ere hjem­me. I etterpå­klok­ska­pens navn had­de nok be­drif­te­ne hatt godt av noen råd. Man­ge har be­drifts­helse­tje­nes­te til­gjen­ge­lig, men jeg er usik­ker på hvor mye det har blitt brukt, sier Nord­gård.

Han un­der­stre­ker at fle­re ar­beids­gi­ve­re bør vur­de­re å lage ru­ti­ner for det­te, hvis de al­le­re­de ikke har det på plass.

– Hva gjør vi nes­te gang? Har vi da en fy­sio­te­ra­peut el­ler kiro­prak­tor, som for­tel­ler oss hva vi bør pas­se på?, sier Nord­gård.

– Har ikke ar­beids­ta­ker­ne et an­svar her også?

– Jeg me­ner det. I hel­se-nor­ge i dag blir an­sva­ret all­tid lagt på ar­beids­gi­ver og syke­mel­der. Vi må va­ere flin­ke­re til å syke­mel­de mind­re, så må ar­beids­plas­sen va­ere flin­ke­re til å leg­ge til ret­te. Jeg har ald­ri sett at det har blitt lagt press på ar­beids­ta­ker. De blir ikke bedt om å ta mer an­svar, sier Nord­gård.

– FLE­RE TI­MER PÅ RUMPA

Erik Wel­ha­ven Løchen er kiro­prak­tor og dag­lig le­der ved Sør­lands­par­ken tverr­fag­lig hel­se. Han be­kref­ter det Nord­gård sier; man­ge sør­len­din­ger sli­ter etter å ha va­ert man­ge uker på hjemme­kon­tor.

– Det er uvant å sit­te hjem­me. Det blir en mer sta­tisk og en­si­dig be­last­ning enn tid­li­ge­re. Kom­mer man seg på jobb, kan man opp og stå, og gå rundt og snak­ke med kol­le­ga­er. Kom­bi­na­sjo­nen med det, og at alle tre­nings­sent­re­ne er stengt, er en år­sak til det, sier Wel­ha­ven Løchen.

Han un­der­stre­ker at ikke alle har en ar­beids­plass som er helt op­ti­mal i sitt eget hjem.

– På kon­to­ret har an­sat­te gjer­ne en be­drifts­helse­tje­nes­te som

har god kom­pe­tan­se på ar­beids­mil­jø. Hjem­me sit­ter man­ge med en baer­bar pc på kjøk­ken­bor­det i man­ge ti­mer. Det, kom­bi­nert med fle­re ti­mer på rumpa, mind­re be­ve­gel­se og mind­re variasjon, gjør at fle­re sli­ter.

Det er ikke bare hjemme­kon­tor som har ført til krop­per med ska­van­ker. Un­der ko­ro­na­epi­de­mi­en har man­ge hatt mye tid til overs. Den­ne ti­den har blitt brukt til små og sto­re pro­sjek­ter hjem­me.

– I ut­gangs­punk­tet er det en bra ak­ti­vi­tet, men det blir for mye for fort. Folk har gått fra å gjø­re lite, til at de hol­der på i man­ge ti­mer. Det blir en brå over­gang til en ny type be­last­ning, sier Wel­ha­ven Løchen.

RYGGPROBLE­MER

– Det har va­ert for mye, for fort og for len­ge. Folk har plut­se­lig mye tid til­gjen­ge­lig, og da sit­ter de ikke på rumpa, sier Nord­gård.

– Hva er rå­de­ne ved hjemme­pro­sjek­ter?

– Det er å roe seg ned. Du kan selv­sagt gjø­re and­re ting enn å job­be, men der­som to­tal­meng­den har blitt så stor at man får be­ten­te musk­ler, så blir det kjempe­vondt uan­sett.

For de som har holdt på med pro­sjek­ter hjem­me, er det ho­ved­sa­ke­lig kors­ryg­gen som slår seg vrang.

– Med de fy­sis­ke job­be­ne kom­mer rygg­pla­ger, og med kon­tor­job­ben kom­mer pro­ble­mer med nak­ke og skuld­re.

FOTO: HÅ­VARD KARL­SEN

Kiro­prak­tor og dag­lig le­der ved Sen­trum­kli­nik­ken i Kris­tian­sand, Chris­ti­an Nord­gård, sier at man­ge an­sat­te sli­ter med smer­ter el­ler pla­ger i skuld­re og/el­ler nak­ke etter man­ge uker med hjemme­kon­tor. Her er han på kon­to­ret sitt i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.