Kjøp­te for 18 mill. – vil rive alt

Oneco-ei­er Mar­vin Jen­sen kjøp­te na­bo­ens hus på And­øya for 18,2 mil­lio­ner. Nå sø­ker han om å rive all be­byg­gel­se og byg­ge nye 616 kvad­rat­me­ter gulv – in­klu­dert sjø­bod for å pleie kunde­for­bin­del­ser.

Fædrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

Oneco-ei­er Mar­vin Jen­sen kjøp­te na­bo­ens hus på And­øya for 18,2 mil­lio­ner. Nå sø­ker han om å rive all be­byg­gel­se og byg­ge nytt.

«Ek­sis­te­ren­de byg­nings­mas­se på ei­en­dom­men Fru­ens ailé 14 skal ri­ves og er­stat­tes av nye bygg med et mo­der­ne ar­ki­tek­to­nisk form­språk. Ut­for­min­gen av ny byg­nings­mas­se har hatt til­pas­ning til ter­reng som ho­ved­fo­kus.» he­ter det i søk­na­den si­vil­ar­ki­tekt Ma­ri­us Ege­land har sendt inn på veg­ne av Mar­vin Jen­sen.

Jen­sen er kjent som kon­sern­sjef og med­ei­er i Oneco, med base på And­øya i Ytre Vågs­bygd.

Tid­li­ge­re i år kjøp­te 56-årin­gen nabo­ei­en­dom­men til­hø­ren­de Stein Erik­stad til den net­te sum av 18,2 mil­lio­ner kro­ner.

– HAR IKKE BE­STEMT OSS

Da had­de han al­le­re­de va­ert i for­hånds­kon­fe­ran­se med kom­mu­nens bygge­saks­av­de­ling.

– Det­te er ikke noe vi har be­stemt oss for å byg­ge. Det er like stor sjan­se for at det ikke blir noe, som at det blir noe, sier Mar­vin Jen­sen da Faed­re­lands­ven­nen tar kontakt.

Men søk­nad er sendt inn, og den kre­ver dis­pen­sa­sjon på ti punk­ter, in­klu­dert ut­nyt­tel­ses­grad og bygg­høy­der. Re­gu­le­rings­pla­nen som gjel­der er fra 1952.

Sel­ve vil­la­en skal plas­se­res mer dis­kret enn i dag.

– Den blir ikke så mye stør­re enn i dag. Den blir hel­ler ikke like høy, og lig­gen­de til­pas­set ter­ren­get på en helt an­nen måte. Men vi har ikke be­stemt oss for å byg­ge, gjen­tar Jen­sen.

Ny be­byg­gel­se skal vi­su­elt gå mer i ett med ter­ren­get, der­for er det valgt jord­far­ger ut­ven­dig: På vegg kom­mer en mørk brun tegl som er be­slått med bronse­elok­sert alu­mi­ni­um, brutt opp av fel­ter med tre­kled­ning.

Fem byg­nin­ger skal ri­ves: Bolig, ga­ra­sje, driv­hus, sjø­bod og båt­ga­ra­sje. Dis­se er­stat­tes av ny bolig med in­te­grert ga­ra­sje, ny sjø­bod og ny båt­ga­ra­sje.

Sam­men med kona Ka­ri An­ne Fin­så­dal Jen­sen er­ver­vet Oneco­grün­de­ren Fru­ens allé 16A for 4,3 mil­lio­ner kro­ner i 2000. Inn­til vi­de­re bor de her, og har fore­lø­pig ikke pla­ner om å sel­ge.

Fru­ens allé 14 om­fat­ter i dag en vil­la over tre eta­sjer med 338 kvad­rat­me­ter bruks­are­al, seks sove­rom og to mål tomt. Der­til kom­mer 35 me­ter strand­lin­je, sjø­bod og båt­hus. Ei­en­dom­men er inn­til vi­de­re ut­leid.

– Å RIVE ER IKKE PRO­BLE­MET

Den sør­vend­te bygge­tom­ta er på to mål, og lig­ger med front mot Terne­vig. Det sø­kes om å frade­le 150 kvad­rat­me­ter fra 16A, som leg­ges til num­mer 14.

«Vi me­ner det­te til­ta­ket i sva­ert li­ten grad end­rer ste­dets ka­rak­ter. For­men, plas­se­rin­gen og ma­te­rial­bru­ken på ene­bo­li­gen sø­ker å dem­pe syn­lig­he­ten av til­ta­ket i om­gi­vel­se­ne. Ny bolig er pro­sjek­tert med spe­si­elt fo­kus på land­skaps­es­te­tis­ke hen­syn. Det­te be­grun­ner vi med hu­sets plas­se­ring, ma­te­rial­bruk og farge­bruk.» skri­ver ar­ki­tek­ten fra Lil­le­sand-fir­ma­et Haar­klau Linde­berg Ege­land AS i søk­na­den.

Da­gens be­byg­gel­se på ei­en

dom­men har et sam­let be­bygd are­al, også kalt fot­av­trykk, på 440 kvad­rat­me­ter. Ny be­byg­gel­se er teg­net med 560 kvad­rat­me­ter be­bygd are­al, og roms­li­ge 616 kvad­rat­me­ter bruks­are­al.

Bygge­saks­av­de­lin­gen har bedt om sup­ple­ren­de opp­lys­nin­ger, og ikke star­tet en for­mell søk­nads­be­hand­ling ennå.

Iføl­ge plan- og byg­nings­sje­fen har de gitt til­bake­mel­ding på jus­te­rin­ger for å re­du­se­re om­fan­get av dis­pen­sa­sjo­ner.

– Å rive er ikke det sto­re pro­ble­met, men det de sø­ker om skal opp igjen. Da går det på for­ma­li­te­ter, ikke det es­te­tis­ke. Det er man­ge ting med ny­byg­get de har teg­net som er bed­re til­pas­set ter­ren­get enn det som lig­ger der, sier Ven­ke Moe til Faed­re­lands­ven­nen.

Hun opp­ly­ser vi­de­re at om­fan­get av dis­pen­sa­sjo­ner til­si­er at sa­ken blir lagt fram for po­li­tisk be­hand­ling.

SJØ­BOD FOR KUNDEPLEIE

Det ti år gam­le Oneco-kon­ser­net har ho­ved­kon­tor på And­øya, og er blitt en gi­gan­tisk ak­tør in­nen elek­tro, auto­ma­sjon, tele­kom og it. Det om­fat­ter 130 av­de­lin­ger og 4,7 mil­li­ar­der kro­ner i om­set­ning.

Den nye sjø­bo­den er da også plan­lagt som møte­rom for gode for­bin­del­ser:

«Til­taks­ha­ver le­der en stor nor­disk be­drift med 2600 an­sat­te og har sitt ho­ved­kon­tor på And­øya i

Kris­tian­sand. Han har der­for be­hov for et møte- og re­pre­sen­ta­sjons­lo­ka­le på ei­en­dom­men for å pleie kunde­for­bin­del­ser. Det­te er i tråd med ett av de tre sat­sings­om­rå­de­ne i kom­mune­pla­nen – Byen som driv­kraft – hvor det blant an­net står at kom­mu­nen skal leg­ge til ret­te gode ramme­vil­kår for na­e­rings­li­vet og for at kom­pe­tent ar­beids­kraft skal fin­ne byen og lands­de­len at­trak­tiv.» he­ter det i en sju si­der lang ori­en­te­ring om til­ta­ket.

Fyl­kes­man­nens miljø­vern­av­de­ling har ut­talt seg til søk­na­den, og fat­ter spe­si­elt in­ter­es­se for den så­kal­te sjø­bo­den:

«Både bruk og ut­for­ming går der­med ut­over ram­me­ne for bo­der/lager ved sjø­en som leg­ges til grunn i kom­mune­pla­nens § 7 d). Der­som kom­mu­nen vur­de­rer å gi dis­pen­sa­sjon, bør det av­vei­es hvil­ken evt. pri­va­ti­se­ren­de virk­ning, og evt. pre­se­dens­virk­ning den­ne de­len av til­ta­ket kan få. Vi­de­re vil vi an­mo­de om at per­ma­nen­te ter­reng­inn­grep i form av spreng­ning i sva­berg/fjell i da­gen, be­gren­ses i størst mu­lig grad. Det­te gjel­der sa­er­lig for ny båt­ga­ra­sje som ut­vi­des mot et sva­berg som lig­ger helt nede ved sjø­en.»

Sis­te høst ble et nabo­hus på and­re si­den, Fru­ens allé 18, lagt ut for salg med en pris­an­tyd­ning på 30 mil­lio­ner kro­ner. Den ble så tatt av mar­ke­det og an­non­sert på nytt for et par uker si­den, men inn­til vi­de­re er ikke re­kord­pri­sen inn­fridd.

De sis­te åre­ne har fle­re eks­klu­si­ve tom­ter på sør­si­den av And­øya skif­tet ei­er. I 2017 solg­te Le­na Skeie Fru­ens allé 12 for 16,8 mil­lio­ner kro­ner til Bernt Tallak­sen.

FOTO: AMODEI VISUAL

Be­byg­gel­sen i Fru­ens allé som skal ri­ves er den med lys grå fa­sa­de og rødt tak i venst­re del av det­te bil­det: Hoved­hus, sjø­bod og båt­hus.

Ny­byg­ge­ne sett fra øst, med da­gens be­byg­gel­se mar­kert med rød­stip­let lin­je.

FOTO: HAAR­KLAU LINDE­BERG EGE­LAND AS

Til venst­re i il­lust­ra­sjo­nen ses den mør­ke, nye be­byg­gel­sen be­stå­en­de av hoved­hus, sjø­bod og båt­hus. Til høy­re bo­li­gen Jen­sen bor i nå. «Ut­for­min­gen av ny byg­nings­mas­se har hatt til­pas­ning til ter­reng og dem­ping av fjern­virk­ning som ho­ved­fo­kus», he­ter det i søk­na­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.