VITENSKAPSMYTE50 R AV S L IØ R T

Er det sant at hum­la tros­ser fy­sik­kens lo­ver? Be­skyt­ter C- vi­ta­min vir­ke­lig mot for­kjø­lel­se? Kan man ut­vik­le au­tis­tis­ke trekk etter mes­ling­vak­si­ne? Finn ut sann­he­ten bak de 50 mest van­li­ge my­te­ne in­nen vitenskapen!

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

Regn­drå­per er tåre­for­met

01 Regn­drå­per teg­nes ofte med en spiss topp og av­run­det bunn, men dis­se enk­le teg­nin­ge­ne er langt fra rea­lis­tis­ke. Regn­drå­per blir til høyt oppe i atmo­sfæ­ren når vann fes­ter seg til støv­par­tik­ler. Når mo­le­ky­le­ne sam­ler seg, bin­der de seg mid­ler­ti­dig sam­men i en av­run­det form. Når reg­net fal­ler ned gjen­nom luf­ten, kol­li­de­rer det hele ti­den med gass­mo­le­ky­ler, og kule­for­men blir mer og mer mis­for­met og fla­te­re ne­derst. Den øvre halv­de­len for­blir av­run­det, for­di over­flate­tryk­ket gjør at regn­drå­pen så vidt kla­rer å hol­de seg sam­let. I regn­drå­per på mer enn fi­re milli­me­ter i dia­me­ter er ikke bån­det mel­lom mo­le­ky­le­ne sterkt nok til å hol­de van­net sam­let, så drå­pen går i opp­løs­ning. 1 Rund drå­pe Regn­drå­per er all­tid run­de i be­gyn­nel­sen for­di det­te er den for­men som har minst over­fla­te å hol­de på.

2 Over­flate­trykk

Vann­mo­le­ky­ler hen­ger sam­men med sva­ke hydro­gen­bånd som gir over­flate­trykk.

3

Ham­bur­ger- form

Når drå­pen fal­ler mot Jor­da, kra­sjer den med gass­mo­le­ky­ler slik at bun­nen blir flat.

4 Fall­skjerm

De størs­te regn­drå­pe­ne kla­rer ikke å hol­de seg sam­let hele vei­en og får etter hvert en bred fall­skjerm­fa­song.

5 Opp­løs­ning

Regn­drå­per på mer enn 4 milli­me­ter i dia­me­ter går i opp­løs­ning. 6 Små drå­per De mins­te drå­pe­ne for­blir run­de helt til de tref­fer Jor­da.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.