Vak­si­ner fø­rer til au­tis­me

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

05 Det­te er en av de far­ligs­te vi­ten­skaps­my­te­ne som fin­nes. Den opp­sto på grunn av en kom­bi­na­sjon av for­fals­ke­de forsk­nings­re­sul­ta­ter og uan­svar­lig medie­dek­ning. « Forsk­nin­gen » som på­vis­te sam­men­hen­gen mel­lom mes­ling­vak­si­ne og au­tis­me, ble feil­rap­por­tert, og re­sul­ta­te­ne ble for­vrengt av media som skrev at det var en klar sam­men­heng mel­lom au­tis­me og mes­ling­vak­si­ne. Le­gen som juk­set, har mis­tet li­sen­sen sin, og tids­skrif­tet som pub­li­ser­te forsk­nin­gen hans, har truk­ket ar­tik­ke­len til­ba­ke. Man­ge nye un­der­sø­kel­ser har vist at det ikke fin­nes noen sam­men­heng mel­lom mes­ling­vak­si­ne og au­tis­me, men my­ten har gitt va­rig ska­de, og an­tal­let mes­ling­ut­brudd har økt i Euro­pa og USA.

Det er in­gen sam­men­heng mel­lom vak­si­ner og au­tis­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.