Spe­si­ell « su­per­mat » kan gjø­re un­de­re for helsen din

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

45 Mat­va­rer som blå­bær og kål er på top­pen av de fles­te lis­ter over spe­si­elt sunn mat. Men å kal­le det « su­per­mat » er vel­dig over­dre­vet. Det fin­nes in­gen klar de­fi­ni­sjon på hva su­per­mat er, og de på­ståt­te gode ef­fek­te­ne stam­mer som re­gel fra eks­pe­ri­men­tel­le un­der­sø­kel­ser hvor det er brukt urea­lis­tisk høye meng­der av de for­skjel­li­ge virke­stof­fe­ne. My­ten om « su­per­mat » er rett og slett et re­sul­tat av god, ef­fek­tiv mar­keds­fø­ring og kan fak­tisk være farlig. Ikke bare er det man­gel på be­vis på at su­per­mat har noe for seg, noen til­skudd kan til og med være ska­de­li­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.