Be­hand­ling mot kreft

De tre vik­tigs­te ty­pe­ne kreft­be­hand­ling er ope­ra­sjon, stråle­be­hand­ling og celle­gift.

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Celle­gift

Den førs­te celle­gif­ten ble ut­vik­let fra sen­neps­gass, et kje­misk vå­pen som ble brukt un­der førs­te ver­dens­krig. Fors­ker­ne had­de lagt mer­ke til at gif­ten drep­te de cel­le­ne som del­te seg raskt. De end­ret pro­duk­sjo­nen og fikk ni­tro­gen­sen­neps­gass, en be­hand­ling som kun­ne dre­pe raskt re­pro­du­se­ren­de kreft­cel­ler.

Ni­tro­gen­sen­neps­gass til­hø­rer en grup­pe lege­mid­ler kalt al­ky­le­ren­de stof­fer, som vir­ker ved at man til­set­ter kje­mis­ke en­he­ter kalt al­kyl­grup­per i DNA. Dis­se for­styr­rer den dob­le spi­ral­struk­tu­ren og gjør at den gen­etis­ke ko­den ri­ver seg løs.

And­re ty­per celle­gift fun­ge­rer på lik­nen­de må­ter. Tung­me­tal­ler kryss­bin­der DNA- et og hind­rer at det blir lest. To­po­iso­me­rase- hem­men­de stof­fer stop­per DNA- spi­ra­len fra å strek­ke seg ut, og antimetabo­lit­ter etter­lik­ner mo­le­ky­le­ne som er in­volvert i ko­pie­ring av DNA, og hind­rer at en ny se­kvens blir la­get. An­ti­mikro­tu­bu­lis­ke stof­fer, el­ler spin­de­l­gift, blok­ke­rer celle­de­lin­gen, og anti­bio­ti­ku­met i celle­gif­ten kle­ber seg til DNA- spi­ra­len og hind­rer at den strek­ker seg ut, kob­ler uli­ke DNA- trå­der sam­men el­ler bry­ter DNA- et opp i de­ler.

Dis­se be­hand­lin­ge­ne er spe­si­elt ska­de­li­ge for cel­ler som prø­ver å ko­piere seg selv, for­di de ret­ter seg mot

DNA- ko­pie­ring og celle­de­ling. Det­te er bra når man vil fan­ge kreft­cel­ler som de­ler seg raskt, men det er ikke per­fekt. Det er ikke all­tid kreft­cel­le­ne de­ler seg, så noen cel­ler kom­mer seg unna be­hand­lin­gen, og vi har man­ge and­re fris­ke cel­ler som også de­ler seg raskt.

Hår, hud og bein­marg ( som la­ger blod­cel­ler) får også ska­der av celle­gift, noe som fø­rer til bi­virk­nin­ger som hår­tap, kval­me og svek­ket im­mun­sys­tem.

Pa­to­lo­ge­ne un­der­sø­ker bil­der som dis­se for å dia­gnos­ti­se­re kreft. Det­te lunge­ve­vet skul­le vært fullt av hull. Celle­gif­ten ska­der cel­ler som prø­ver å dele seg. Tu­mour

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.