Skred­der­sydd kreft­be­hand­ling

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

The Hu­man Ge­no­me Pro­ject av­slør­te men­nes­kets gen­etis­ke kode i 2003. Det­te enor­me se­kven­sia­li­se­rings­opp­dra­get fant hver enes­te bok­stav i DNA- et vårt og av­dek­ket for førs­te gang den kom­plet­te opp­skrif­ten for en men­neske­kropp. Kreft­cel­ler le­ser i den sam­me opp­skrifts­boka som fris­ke cel­ler, det er bare noen ord som er skjult, noen si­der som er sam­men­klist­ret, el­ler set­nin­ger som er ro­tet sam­men. Nå kan fors­ker­ne for­stå bed­re hvor­dan opp­skrif­ten er satt sam­men, og de kan let­te­re fin­ne ut hvor­for og hvor­dan kreft­cel­le­ne har mis­for­stått så til de gra­der.

Alle men­nes­ker er for­skjel­li­ge, og kreft­cel­le­ne star­ter med uli­ke in­struk­ser. Etter hvert som syk­dom­men ut­vik­ler seg, vil uli­ke svuls­ter til­pas­se seg på uli­ke må­ter. To kvin­ner kan beg­ge ha bryst­kreft, men selv om det er like trekk ved syk­dom­men, er gen­etik­ken in­ne i kreft­cel­le­ne Der­for vil de ikke rea­ge­re helt likt på be­hand­lin­gen. I fram­ti­den vil man tes­te pa­si­en­te­ne slik at de kan få den mål­ret­te­de be­hand­lin­gen som fun­ge­rer best for hver en­kelt. ulik.

Uli­ke kreft­ty­per bæ­rer uli­ke av­vik og re­spon­de­rer ulikt på be­hand­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.