Eks­per­te­nes me­ning

Vi har snak­ket med en im­mu­no­log og en stu­die­syke­plei­er om fram­ti­dens kreft­be­hand­ling.

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Fra kro­nisk til kort­sik­tig syk­dom

Dr. Edd Ja­mes er første­ama­nu­en­sis i kref­tim­mu­no­lo­gi ved uni­ver­si­te­tet i Sout­hamp­ton, et av Stor­bri­tan­nias le­den­de sent­re for forsk­ning på im­mun­te­ra­pi.

Kan du for­tel­le oss litt om forsk­nin­gen din? Hva er det du prø­ver å fin­ne ut?

Im­mun­sys­te­met, spe­si­elt « sol­da­te­ne » som kal­les øde­leg­gen­de T- cel­ler, kla­rer å fin­ne kreft­cel­ler ved å un­der­sø­ke bit­te små pro­tein­bi­ter som fin­nes på stør­re pro­tein­cel­ler kalt MHC. Dis­se sit­ter på over­fla­ten av cel­ler. Nes­ten alle cel­ler har dis­se MHC- mo­le­ky­le­ne, og de opp­fat­ter på en måte hva som fore­går i den cel­len ak­ku­rat da. Til tross for dis­se mo­le­ky­le­ne kla­rer kreft­cel­le­ne å « gjem­me seg in­nen­for syns­vid­de » fra de øde­leg­gen­de T- cel­le­ne. Vi un­der­sø­ker hvor­dan de kla­rer det, og hvor­dan vi en­ten kan re­ver­se­re den­ne pro­ses­sen, el­ler om­sko­le­re T- cel­le­ne til å « se » kreft­cel­le­ne ved å end­re hva MHC- mo­le­ky­le­ne vi­ser dem.

Hvor­for kan ikke im­mun­sys­te­met bare dre­pe kreft­cel­le­ne på egen hånd?

I man­ge til­fel­ler dre­per im­mun­sys­te­met kreft­cel­ler i et tid­lig sta­di­um i ut­vik­lin­gen uten at vi vet om det. Kreft­cel­le­ne ut­vik­ler seg der­imot slik at de kan hind­re at im­mun­sys­te­met fin­ner og an­gri­per dem. I til­legg kan kreft­cel­le­ne leg­ge til ret­te for et mil­jø som un­der­tryk­ker im­mun­re­ak­sjo­nen, og der­med vil ikke im­mun­sys­te­met vir­ke slik det skal.

Hvor­dan vir­ker im­mun­te­ra­pi?

Im­mun­te­ra­pi vir­ker på fle­re må­ter, men det er to ho­ved­me­to­der som fun­ge­rer. Den førs­te er å an­gri­pe mo­le­ky­ler på kreft­cel­le­nes over­fla­te med pro­tei­ner som kal­les anti­stof­fer. Dis­se er be­stemt for par­ti­ku­læ­re mo­le­ky­ler, og når de er fes­tet til må­let, vil mo­le­ky­le­ne fram­heve de ak­tu­el­le kreft­cel­le­ne for im­mun­sys­te­met. Da kan de iden­ti­fi­se­res, an­gri­pes og øde­leg­ges.

Den and­re me­to­den er å an­gri­pe selve T- cel­le­ne. Kreft­cel­le­ne kan set­te på brem­se­ne på de øde­leg­gen­de T- cel­le­ne og hind­re at de fun­ge­rer or­dent­lig. Det er for­di kreft­cel­le­ne av­gir et ne­ga­tivt, hem­men­de sig­nal til T- cel­le­ne gjen­nom gjen­si­dig på­virk­ning. Dis­se sig­na­le­ne blir pro­du­sert gjen­nom fle­re uli­ke mo­le­ky­ler som kan blok­ke­res med bruk av anti­stof­fer. Hvis vi kan blok­ke­re den­ne på­virk­nin­gen, vil de ne­ga­ti­ve sig­na­le­ne bli stop­pet. Da kan de øde­leg­gen­de T- cel­le­ne fun­ge­re nor­malt og dre­pe kreft­cel­le­ne.

Hva må gjø­res for å få en­da bed­re im­mun­te­ra­pi?

De be­hand­lin­ge­ne som til­bys i dag, er re­la­tivt be­gren­se­de, og de er ikke ef­fek­ti­ve for så man­ge men­nes­ker. Vi må fin­ne ut fle­re de­tal­jer om hvor­for kref­ten blok­ke­rer im­mun­sys­te­met. Da vil vi bed­re for­stå pro­ses­se­ne som gjør det mu­lig for kreft­cel­le­ne å unn­gå im­mun­sys­te­met, og da kan vi også iden­ti­fi­se­re nye mo­le­ky­ler som kan an­gri­pes.

Det er man­ge som un­der­sø­ker mu­lig­he­ten for å kom­bi­ne­re de nå­væ­ren­de im­mun­te­rapi­me­to­de­ne for å gjø­re dem mer ef­fek­ti­ve. I tes­ter fun­ge­rer det mye bed­re. Det er imid­ler­tid en stor ulem­pe med man­ge av dis­se kom­bi­na­sjons­be­hand­lin­ge­ne: Det er en øk­ning i bi­virk­nin­ger, og det må vi gjø­re noe med.

Tror du vi noen gang vil kun­ne hel­bre­de kreft?

Det vil sann­syn­lig­vis fin­nes ef­fek­ti­ve ku­rer for fle­re kreft­ty­per i fram­ti­den. Det at vi for­står mer av de mo­le­ky­læ­re egen­ska­pe­ne ved kreft, og at vi læ­rer å leg­ge til ret­te for at im­mun­sys­te­met enk­le­re kan dre­pe kref­ten, øker mu­lig­he­ten for nye, ef­fek­ti­ve be­hand­lin­ger. Da vil vi få en mye mer per­son­lig be­hand­ling ba­sert på de mo­le­ky­læ­re kjenne­teg­ne­ne i kref­ten.

Sli­ke fram­skritt be­tyr at man­ge kreft­ty­per end­res fra å være en kro­nisk til en kort­sik­tig syk­dom, der pa­si­en­te­ne be­hand­les idet og når kref­ten opp­står. Det­te vil øke den kreft­frie over­le­vel­sen og vil gjø­re det mu­lig for man­ge fle­re å leve et nor­malt livs­løp.

« Man­ge kreft­ty­per end­res fra en kro­nisk syk­dom til en re­la­tivt kort­sik­tig syk­dom » Dr. Edd Ja­mes

Edd prø­ver å hjel­pe de øde­leg­gen­de T- cel­le­ne kreft­cel­le­ne. til å se Cel­le­ne vi­ser im­mun­sys­te­met hva som skjer på inn­si­den, ved hjelp av MHC- mo­le­ky­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.