Vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler

Hva er mik­ro­næ­rings­stof­fer, og hvor fin­ner du dem?

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler er es­sen­si­el­le næ­rings­stof­fer. Krop­pen tren­ger dem for å over­le­ve, men i langt mind­re kvan­ta enn næ­rings­stof­fer som pro­tei­ner, kar­bo hy­dra­ter og fett.

Krop­pen be­står av cel­ler, som hver og en av dem er små, mo­le­ky­læ­re fab­rik ker. De om­gis av en fettmem­bran, bru­ker karbo­hy­dra­ter som driv­stoff, og de fles­te mo­le­ky­le­ne de pro­du­se­rer, er en form for pro­tein. Der­med tren­ger krop­pen sto­re meng­der fett, karbo­hy­dra­ter og pro­tei­ner for å over­le­ve, men den tren­ger også små meng­der mik­ro næ­rings­stof­fer. Vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler bru­kes i pro­duk­sjo­nen av vik­ti­ge mo­le­ky­ler som en­zy­mer og hor­mo­ner, mo­le­ky­ler som gjør at krop­pen kan opp­rett­hol­de væske­ba­lan­sen og sen­de sig­na­ler bå­de nært og på av­stand. Krop­pen tren­ger også vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler til å styr­ke og re­pa­re­re vev.

Vi­ta­mi­ner er or­ga­nis­ke og skapt av and­re le­ven­de or­ga­nis­mer, mens mi­ne­ra­ler er ikke- or­ga­nis­ke, de fles­te av dem er me­tal­ler og fin­nes i jords­mon­net. Men­neske­krop­pen kan ikke pro­du­se­re dis­se selv, så vi må få dem i oss gjen­nom kost­hol­det.

Det fin­nes to ho­ved­ty­per av vi­ta­mi­ner, ka­te­go­ri­sert etter hvor­dan de opp­lø­ses. Fett­lø­se­li­ge vi­ta­mi­ner fin­nes i mat­va­rer som ol­jer, mei­e­ri pro­duk­ter, egg, le­ver og fisk. Dis­se lag­res i fet­tet i krop­pen. Det­te fore­byg­ger man­gel­syk­dom­mer, men det be­tyr også at det kan gi over do­se­ring om du spi­ser for mye av dem. Vann­lø­se­li­ge vi­ta­mi­ner kan der­imot ikke lag­res i krop­pen. De fin­nes i frukt, grønn­sa­ker, korn og mei­eri­pro­duk­ter, og det even­tu­el­le over­skud­det skil­les ut i uri­nen. Det­te gjør over­do­se­ring vans­ke­li­ge­re, men det er let­te­re å få man­gel på dem.

Hel­dig­vis er et sunt og ba­lan­sert kost hold til­strek­ke­lig for å sik­re at du får i deg den ret­te blan­din­gen av vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler for at krop­pen skal fun­ge­re nor­malt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.