SLIK LU­RER VI HJER­NEN MED OP­TIS­KE IL­LU­SJO­NER

Slik vir­ker de utro­li­ge il­lu­sjo­ne­ne som be­vi­ser at du ikke all­tid må tro det du ser el­ler fø­ler.

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Idet dag­li­ge opp­fat­ter hjer­nen hele ti­den ver­den rundt deg ved hjelp av san­se­ne. Den kon­stan­te strøm­men av in­for­ma­sjon til hjer­nen er enorm, og der­for tar den av og til snar­vei­er for å for­enk­le det du ser el­ler fø­ler, og vel­ger de mest sann­syn­li­ge løs­nin­ge­ne. Det hjel­per å kon­sen­tre­re seg om det som er vik­tig, i ste­det for å være opp­tatt av alt sam­ti­dig. Hjer­nen er også flink til å for­ut­se fram­ti­den. Da kan den kom­pen­se­re for den lil­le for­sin­kel­sen mel­lom det du ser, fø­ler el­ler san­ser, og mot­ta og be­ar­bei­de sig­na­le­ne fra øyne el­ler kropps­de­ler. Det er dis­se snar­vei­ene som gjør det mu­lig å lure hjer­nen.

Men­nes­ket har fun­net må­ter å lure hjer­nen på i fle­re tu­sen år. Det er blant an­net fun­net ek­semp­ler på op­tisk be­drag i hule­ma­le­ri­er fra stein­al­de­ren. Den gres­ke fi­lo­so­fen Aris­to­te­les kon­sta­ter­te at « vi kan sto­le på san­se­ne våre, men det er en­kelt å lure dem » . Da han stu­der­te et fosse­fall ved å flyt­te blik­ket fra van­net i be­ve­gel­se til de stille­stå­en­de stei­ne­ne, opp­da­get han at det så ut som stei­ne­ne be­ve­get seg i mot­satt ret­ning av van­net. I dag kal­ler vi det MAE ( mo­tion af­ter­ef­fect), og det kom­mer av at vis­se nev­ro­ner i hjer­nen blir ut­slitt når de opp­fat­ter be­ve­gel­se. Når du flyt­ter blik­ket til stei­ne­ne, vil de kon­kur­re­ren­de nev­ro­ne­ne over­kom­pen­se­re for dem som er ut­slitt, og da får man en il­lu­sjon av be­ve­gel­se.

Det har blitt mye let­te­re å stu­de­re hvor­dan hjer­nen rea­ge­rer på il­lu­sjo­ner si­den Aris­to­te­les’ tid. Funk­sjo­nell magnetre­so­nans­to­mo­gra­fi ( fMRI) gjør det mu­lig for fors­ker­ne å ana­ly­se­re de pro­ses­se­ne som fore­går in­ne i ho­det vårt mens vi opp­le­ver vis­se si­tua­sjo­ner el­ler bil­der. Da kan de ana­ly­se­re i sann­tid hvor­dan hjer­nen rea­ge­rer. Det er li­ke­vel mye mer som kan ut­fors­kes, si­den vår re­ak­sjon på noen il­lu­sjo­ner frem­de­les er et mys­te­ri­um.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.