Men­nes­kets HJER­NE

Hjer­nen be­skri­ves som det mest kom­pli­ser­te som fin­nes i uni­ver­set, og den er vir­ke­lig for­bløf­fen­de.

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Hjer­nen ut­gjør bare to pro­sent av den to­ta­le kropps­vek­ten, men inn­ven­dig er den tett­pak­ket med rundt 86 mil­li­ar­der nerve­cel­ler, om­gitt av 180 000 kilo­me­ter med iso­ler­te fib­re som er sam­men­kob­let på 100 tril­lio­ner for­skjel­li­ge kon­takt­ste­der. Dis­se kal­ler vi sy­nap­ser. Den er som en enorm, bio­lo­gisk su­per­data­ma­skin.

Cel­le­ne i hjer­nen kom­mu­ni­se­rer ved hjelp av elek­tris­ke sig­na­ler. Når en be­skjed sen­des, blir tu­sen­vis av mik­ro­sko­pis­ke ka­na­ler åp­net og po­si­tivt la­de­de io­ner flom­mer over mem­bra­nen. Etter­på er det mer enn en mil­lion mini­pum­per i hver cel­le som flyt­ter io­ne­ne til­ba­ke og klar­gjør dem for nes­te im­puls.

Celle­krop­pen på nerve­cel­le­ne og de­res for­bin­del­ser lig­ger i det vi kal­ler den grå sub­stan­sen, og bru­ker 94 pro­sent av ok­sy­ge­net som til­fø­res hjer­nen. Uli­ke om­rå­der har ansva­ret for uli­ke funk­sjo­ner, og det er et fett­hol­dig nett­verk kalt hvit sub­stans som kob­ler dem sam­men.

Når et sig­nal kom­mer til en­den av en nerve­cel­le, sen­des bit­te små bun­ter med kje­mis­ke sig­nal­stof­fer til de om­kring­lig­gen­de nerve­cel­le­ne. Hver nerve­cel­le kan mot­ta tu­sen­vis av sig­nal­stof­fer, og den ko­or­di­ne­rer dem etter tid, rom og kje­mi­kal­type for å be­stem­me hva som så skal skje.

Fors­ker­ne har sti­mu­lert hjer­nen bå­de elek­trisk og kje­misk for å se hvor­dan den rea­ge­rer på uli­ke sig­na­ler. De re­gist­re­rer elek­trisk ak­ti­vi­tet for å kart­leg­ge tan­ker, og bru­ker bilde­be­hand­ling som MR for å spo­re øk­nin­gen i blod­strøm­men som av­slø­rer når nerve­cel­le­ne ten­nes. Cel­le­ne i hjer­nen kan også stu­de­res i labo­ra­to­ri­et. Tak­ket være sli­ke un­der­sø­kel­ser vet vi mer om den­ne utro­li­ge kropps­de­len enn noen­sin­ne, men vår for­stå­el­se er bare be­gyn­nel­sen. Det er så mye mer å lære.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.