Hjer­nens ut­vik­ling

Fra en en­kelt cel­le til et utro­lig kom­pli­sert nett­verk på bare ni må­ne­der.

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Bare uker etter be­frukt­nin­gen be­gyn­ner pro­ge­ni­tor­cel­le­ne å dan­nes. Dis­se stam­cel­le­ne skal ut­vik­le seg til alle cel­le­ne i sen­tral­nerve­sys­te­met. De sam­ler seg i et nev­ral­rør når fos­te­ret bare er på stør­rel­se med en penne­spiss. Der­et­ter be­gyn­ner ar­bei­det med å or­ga­ni­se­re struk­tu­ren i hjer­nen og rygg­mar­gen. På det mest ak­ti­ve kan den vok­sen­de hjer­nen lage ge 250 000 nye nerve­cel­ler hvert mi­nutt. Selv om baby­en blir født, er pro­ses­sen ennå ikke full­ført, men in­nen to­års­al­de­ren har hjer­nen vokst til ca. 80 pro­sent av vok­sen stør­rel­se.

11 uker Etter hvert som fos­te­ret blir stør­re, vokser hjer­nen seg stør­re, og nerve­cel­le­ne flyt­ter på seg og or­ga­ni­se­rer seg. Over­fla­ten av hjer­nen be­gyn­ner grad­vis å fol­de seg. På det­te tids­punk­tet er fos­te­ret bare fem centi­me­ter langt.

Fød­sel Før baby­en blir født, er rundt halv­par­ten av nerve­cel­le­ne i hjer­nen borte, og kob­lin­ge­ne be­skjæ­res. Det er bare de mest nyt­ti­ge som blir igjen. Den­ne pro­ses­sen fort­set­ter etter fød­se­len.

4 uker Ut­vik­lin­gen av hjer­nen star­ter bare tre uker etter be­frukt­ning. Den førs­te struk­tu­ren er en nev­ral­pla­te, som blir et nev­ral­rør som de­les inn i re­gio­ner som se­ne­re blir til for­hjer­nen, midt­hjer­nen, bak­hjer­nen og rygg­mar­gen.

6 uker Møns­te­ret for hjer­nen og rygg­mar­gen er nå fast­lagt og blir grad­vis fin­stilt og kon­trol­lert av sta­dig fle­re sig­nal­mo­le­ky­ler som til­de­ler uli­ke opp­ga­ver til uli­ke om­rå­der.

Py­ra­mi­de­cel­ler som dis­se fin­nes i hip­po­cam­pus, hip­po­cam­pus kor­teks og amygdala. amygdala

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.