Gen­mo­di­fi­ser­te or­ga­nis­mer

Hvor­dan og hvor­for ma­ni­pu­le­rer fors­ker­ne gene­tisk in­for­ma­sjon?

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

En or­ga­nis­me har ti­tu­sen­vis av pro­tei­ner, og gen mo­di­fi­se­ring er pro­ses­sen der noen av dis­se blir over­ført fra en or­ga­nis­me til en an­nen.

Na­tu­ren har fak­tisk gjort det­te i tu­sen­vis av år. Noen ty­per søt­po­te­ter har for ek­sem­pel et gen fra bak­te­ri­er som in­tro­du­ser­te seg selv i po­te­tens ge­n­om. Fors­ker­ne ut­vik­let så en måte der de kun­ne gjø­re det med vil­je.

Det førs­te pa­ten­tet for en gene­tisk kon­stru­ert or­ga­nis­me var ma­ni­pu­le­ring av en bak­te­rie. Den ble ut­vik­let i 1971 av Anan­da Chakra­bar­ty, en in­disk­ame­ri­kansk bio­log. Bak­te­ri­en ble mo­di­fi­sert til å like rå­olje, slik at den kun­ne være med på å ren­se opp olje­søl, en­ten ved å ab­sor­be­re ol­jen el­ler bry­te den ned.

Fors­ker­ne be­stem­mer hvil­ke egen­ska­per de vil in­tro­du­se­re i en or­ga­nis­me, for ek­sem­pel mot­stands­kraft mot tør­ke el­ler evne til å pro­du­se­re vi­ta­mi­ner. Når de ana­ly­se­rer den gen­etis­ke ko­den, kan de fin­ne ut nøy­ak­tig hvil­ken del av DNA- ko­den i ge­net som er in­ter­es­sant, og vel­ge en­zy­mer som kut­ter ut den de­len de tren­ger. Så end­rer de ge­no­met i en plan­te ved å bru­ke en bak­te­rie kalt Agro­bac­te­ri­um tume­fa­ci­ens. Den­ne bak­te­ri­en går na­tur­lig inn i plan­te­nes cel­ler ute i na­tu­ren.

Noen få, spe­si­fik­ke ge­ner blir så fjer­net fra bak­te­ri­e­ns pla­s­mid, en rund, gene­tisk struk­tur som kan re­pro­du­se­re seg selv og som over­fø­res på tvers av bak­te­ri­er. Den­ne de­lin­gen gir et linje­for­met styk­ke DNA som ko­des kun for in­struk­ser om ko­pie­ring og celle­funk­sjon.

For å dan­ne det nye « re­kom­bi­nan­te pla­s­mi­det » blan­des det ak­tu­el­le, opp­del­te ge­net, det linje­for­me­de mot­ta­ken­de DNA- et og en­zym- DNA­li­ga­sen sam­men, og det in­te­gre­rer det nye ge­net.

Cel­le­ne dyr­kes og kan pro­du­se­re frø for å for­me­re seg. Nes­te ge­ne­ra­sjon ar­ver det kuns­ti­ge ge­net ( trans­ge­net) selv om det ikke er syn­lig.

1. Først fjer­nes pla­s­mi­de­ne ved at man åp­ner bak­te­rie­cel­len og ren­ser inn­hol­det. 5. Ge­net og den åp­ne­de vek­to­ren blan­des sam­men med DNA- liga­se, et en­zym som kob­ler sam­men en­de­ne på ge­net og den åpne vek­to­ren. 2. T- DNA kut­tes fra pla­s­mi­de­ne ved...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.