Bak­te­ri­er og vi­rus

Hva er hva, og hvor­for har det i det hele tatt be­tyd­ning?

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Når du er sår i hal­sen, vir­ker ikke år­sa­ken all­tid så vik­tig. Noen mik­ro­sko­pis­ke slem­min­ger har gått til krig mot im­mun­sys­te­met, det gjør vondt, og du vil bare bli bed­re. Men om det er bak­te­ri­er el­ler vi­rus som er på krigs­sti­en, har fak­tisk stor be­tyd­ning.

Bak­te­ri­er er blant de mins­te, le­ven­de ve­se­ne­ne på pla­ne­ten, og hver en­kelt bak­te­rie er la­get av bare én, pri­mi­tiv cel­le. Inn­si­den og ut­si­den de­les av en fett­hol­dig hin­ne og en flek­si­bel rust­ning som kal­les celle­veg­gen. Den gen­etis­ke in­for­ma­sjo­nen bæ­res på sløy­fer av DNA, og dis­se har bit­te små fab­rik­ker som kal­les ri­bo­so­mer. De bru­ker den gen­etis­ke ko­den til å pro­du­se­re mo­le­ky­le­ne som bak­te­ri­e­ne tren­ger for å vokse, dele seg og over­le­ve.

Vi­rus der­imot er ikke le­ven­de i tek­nisk for­stand. De bæ­rer gene­tisk in­for­ma­sjon med

« For at vi­ru­set skal kun­ne re­pro­du­se­re seg, må det kom­me seg inn i en le­ven­de cel­le, kap­re ma­ski­ne­ri­et og gjø­re det om til en vi­rus­fab­rikk »

in­struk­ser om å byg­ge fle­re vi­rus­par­tik­ler, men de har ikke ut­styr til å lage mo­le­ky­ler selv. For å re­pro­du­se­re seg må de kom­me seg inn i en le­ven­de cel­le, kap­re ma­ski­ne­ri­et dens og gjø­re den om til en vi­rus­fab­rikk.

Bå­de bak­te­ri­er og vi­rus kan føre til syk­dom, men det er vik­tig å vite hvem som er skur­ken for å kun­ne be­hand­le den ef­fek­tivt. Anti­bio­ti­ka kan ska­de bak­te­ri­er, men har in­gen virk­ning på vi­rus. Også im­mun­sys­te­met bru­ker uli­ke me­to­der.

Im­mun­sys­te­met slip­per løs anti­stof­fer på bak­te­ri­e­ne. Det er pro­sjek­til­våpen som kle­ber de in­va­de­ren­de mik­ro­be­ne sam­men, re­du­se­rer has­tig­he­ten de­res og mar­ke­rer at de skal øde­leg­ges. Når det gjel­der vi­rus, må im­mun­sys­te­met lete etter in­fi­ser­te cel­ler før det set­ter i verk et selv­øde­leg­gen­de for­løp som kvit­ter seg med alt som lu­rer på inn­si­den. Men noen vi­rus kan stå imot krop­pens for­svar, og kan bli væ­ren­de in­ne i krop­pen på ube­stemt tid.

In­flu­ensa­vi­rus som er dek­ket av mo­le­ky­ler som hjel­per det til å kom­me inn i cel­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.