Anti­bio­tika­re­sis­tens

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Anti­bio­ti­ka an­gri­per bak­te­ri­er. De for­styr­rer må­ten cel­le­ne de­ler, vokser og re­pa­re­rer seg på. Hvis en in­fek­sjon er for­år­sa­ket av et vi­rus, vil det imid­ler­tid ikke hjel­pe med anti­bio­ti­ka. Vi­rus fun­ge­rer ikke på sam­me måte som bak­te­ri­er, så anti­bio­ti­ka kan ikke hjel­pe med å for­sva­re krop­pen mot dem. Det hø­res kan­skje ikke ut som et stort pro­blem, men hver gang man bru­ker anti­bio­ti­ka, vil bak­te­ri­e­ne få mu­lig­het til å lære å gjø­re mot­stand. Så hver gang en pa­si­ent med et vi­rus får anti­bio­ti­ka, er det ikke bare et pro­blem at det ikke hjel­per, i til­legg vil bak­te­ri­er som lu­rer i krop­pen, få sjan­se til å ut­vik­le mot­stands­kraft ( re­sis­tens) mot det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.