Gift­re­sis­tens

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Ar­se­nikk er en dø­de­lig gift. Den kan for­år­sa­ke kreft, hjerte­li­del­ser og lunge­pro­ble­mer. Men inn­byg­ger­ne i San An­to­nio de los Cob­res i Ar­gen­ti­na har et hem­me­lig vå­pen. Van­net fra åse­ne i nær­he­ten er for­uren­set og inne­hol­der opp­til 20 gan­ger mer ar­se­nikk enn det mak­si­mums­ni­vå­et WHO an­be­fa­ler. Hel­dig­vis kan lo­kal­be­folk­nin­gen mot­stå skade­virk­nin­ge­ne på grunn av en gene­tisk mu­ta­sjon.

Når ar­se­nikk kom­mer inn i krop­pen, for­and­res den først til en for­bin­del­se kalt mono­met­hy­lar­son­syre ( MMA), og der­et­ter til en for­bin­del­se kalt di­met­hyl arsin­syre ( DMA). Det­te skjer ved hjelp av mo­le­ky­ler kalt met­hyl­trans­fe­ra­ser. MMA er den gif­tigs­te, og det er der­for r men­nes­ke­ne i San An­to­nio de los Cob­res har en for­del. De har en end­ring i ge­net som ko­der for ar­se­nitt met­hyl­trans­fe­ra­ses ( AS3MT), slik at de raskt bry­ter stof­fet ned til DMA, og der­med skjer­mer krop­pen for de ver­ste virk­nin­ge­ne.

Van­net i San An­to­nio de los Cob­res inne­hol­der far­li­ge meng­der ar­se­nikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.