Stress­re­la­ter­te ska­der

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Lang­va­rig el­ler kro­nisk stress kan være farlig for helsen, men det er vans­ke­lig å set­te fin­ge­ren på ak­ku­rat hvor­for det er slik. Har det å gjø­re med at man tar dår­li­ge livs­valg når man er un­der press, el­ler er det noe som skjer in­ni krop­pen vår som et re­sul­tat av en for­len­get stress­re­spons?

I 2004 pub­li­ser­te et ame­ri­kansk fors­ker­team en stu­die i tids­skrif­tet PNAS som un­der­søk­te hva som skjer med cel­le­ne våre når vi er stres­set. De så på den gen­etis­ke ko­den og spe­si­elt på de be­skyt­ten­de « het­te­ne » som dek­ker en­den av hvert kro­mo­som. Dis­se struk­tu­re­ne blir kalt telo­me­rer, og etter hvert som cel­le­ne blir eld­re, blir telo­me­re­ne kor­te­re. Et en­zym som kal­les telo­me­rase, kan fyl­le telo­me­re­ne, men stress gjør at vi får mind­re av det re­ge­ne­ra­ti­ve en­zy­met.

Team­et fors­ket på en grup­pe be­stå­en­de av 58 kvin­ner, og de fant at jo len­ger kvin­ne­ne had­de vært stres­set og jo mer stres­set de føl­te seg, dess mer sann­syn­lig var det at de had­de for­kor­te­de telo­mer – et tegn på at krop­pen de­res ble på­vir­ket av be­last­nin­gen. Hvor­for det­te skjer, er fore­lø­pig ikke kjent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.