Hvor rene er ten­ne­ne dine?

Helt rene, tror du kan­skje? Far­ge­tab­let­ter kan av­slø­re det skjul­te be­leg­get som dek­ker ten­ne­ne dine.

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Ten­ne­ne dine kan se gul­len­de rene ut etter at du har pus­set dem, men plakk kan være vans­ke­lig å opp­da­ge. Plakk er en kle­brig film av bak­te­ri­er og suk­ker som hele ti­den dan­nes på over­fla­ten av tann­emal­jen og un­der kan­ten på tann­kjøt­tet. Hvis den får være i fred for len­ge, kan den om­dan­nes til tann­stein, og det kan være vans­ke­lig å bli kvitt.

Dis­se av­slø­ren­de tann­tab­let­te­ne kan av­dek­ke be­leg­get som du kan ha gått glipp av når du pus­set. Tyg­ge­tab­let­te­ne inne­hol­der plante­far­ger som fes­ter seg til be­leg­get og ly­ser opp i en skarp far­ge. Da er det let­te­re å se be­leg­get. Bak­te­ri­e­ne i plak­ken le­ver i et nett­verk av mo­le­ky­ler som kal­les ma­triks, og far­gen set­ter seg fast i det­te nett­ver­ket og av­slø­rer de om­rå­de­ne som må pus­ses bed­re. Sli­ke far­ge­tab­let­ter kan kjø­pes på apo­tek og bru­kes hjem­me, slik at du kan fin­ne ut hvor du tren­ger å pus­se bed­re.

Forsk­ning har vist at vi fak­tisk får re­ne­re ten­ner etter å ha brukt sli­ke far­ge­tab­let­ter, si­den de vi­ser hvor mye plakk vi har på ten­ne­ne etter en van­lig tann­puss.

Far­ge­tab­let­te­ne av­slø­rer be­leg­get du ikke fikk bort da du pus­set ten­ne­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.