Kan mat gjø­re oss lyk­ke­li­ge?

Fantastisk vitenskap - - Kjemi -

Vi hø­rer ofte at vi får et sug etter vis­se ty­per mat, og at å spi­se be­stem­te mål­ti­der kan gjø­re oss lyk­ke­li­ge. Som art har vi ut­vik­let oss slik at spi­sing er en be­ha­ge­lig opp­le­vel­se, og vi ble opp­munt­ret til å lete etter ka­lori­rik mat som skul­le hol­de oss gå­en­de når det var lite mat.

Men­neske­hjer­nen har ut­vik­let be­løn­nings­mønst­re som kob­les til spi­sing av fett og suk­ker, og den fri­gjør hu­mør­løf­ten­de nev­ro­trans­mit­te­re som dopa­min og endor­fi­ner når vi spi­ser slik mat. Det mest stu­der­te ek­sem­pe­let er tro­lig sjo­ko­la­de. Sjo­ko­la­de inne­hol­der fene­ty­la­min som på­vir­ker krop­pens pro­duk­sjon av opio­i­der.

Trøste­mat fun­ge­rer der­imot mer psy­ko­lo­gisk, og den be­ha­ge­li­ge fø­lel­sen den fram­kal­ler er ofte kob­let til syn, lukt og smak. Mat kan også ut­lø­se en fø­lel­se av nos­tal­gi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.