Gelé

Fantastisk vitenskap - - Kjemi -

Når man eks­pe­ri­men­te­rer med struk­tur, kan kok­ke­ne gjø­re væs­ker om til fast stoff ved å til­set­te et gelé­mid­del kalt hydro­kol­lo­id. Ge­la­tin, agar- agar og natriu­mal­gi­nat er van­li­ge hydro­kol­lo­i­der som bru­kes i mat­la­ging, og de er la­get av tett­vev­de bun­ter av lan­ge pro­tein- el­ler karbo­hy­drat­mo­le­ky­ler. Når de til­set­tes i væs­ke, sprer mo­le­ky­le­ne seg jevnt ut­over, og var­men får dem til å ta opp vann og ut­vi­de seg. Når blan­din­gen kjø­les ned, vil de lan­ge trå­de­ne dan­ne et kryss­bin­den­de nett­verk som fan­ger væs­ke- mo­le­ky­le­ne og dan­ner fast form. Vi får en fast gelé som er full­pak­ket med sma­ke­ne fra den opp­rin­ne­li­ge væs­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.