Fly­ten­de ni­tro­gen

Fantastisk vitenskap - - Kjemi -

For å gjø­re pre­sen­ta­sjo­nen litt mer dra­ma­tisk kan kok­ke­ne pyn­te drin­ke­ne og ret­te­ne med en dash fly­ten­de ni­tro­gen, noe som gir en ma­gisk røyk­ef­fekt.

Ni­tro­gen er van­lig­vis en harm­løs, lukt- og smaks­fri gass som fin­nes i luf­ten vi pus­ter inn, men når den kjø­les ned til un­der – 196 gra­der cel­si­us, om­dan­nes den til væs­ke. Hvis den blir ut­satt for var­me­re tem­pe­ra­tu­rer igjen, vil den raskt koke og for­dam­pe. Fuk­tig­he­ten i luf­ten rundt vil kon­den­se­re og dan­ne en tett tåke.

Fly­ten­de ni­tro­gen er ikke bare nyt­tig som pynt, det kan også bru­kes til å lage dei­li­ge, fros­ne des­ser­ter. Når man la­ger is­krem, vil den su­per­kal­de væs­ken fry­se in­gre­di­en­se­ne umid­del­bart. Da unn­går man at det dan­ner seg is­krys­tal­ler, og det fer­di­ge pro­duk­tet blir utro­lig mykt og kre­met.

Grunn­leg­gen­de sfæ­ri­fi­ka­sjon

Ni­tro­gen må be­hand­les for­sik­tig som væs­ke, men er harm­løs som gass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.