10 SU­PER­MA­TE­RIA­LER

Hvor­dan­dan for­bed­rer vi na­tu­rens eget de­sign for å lage de nye og for­bed­re­de­de su­per­ma­te­ria­le­ne som mor­gen­da­gens ver­den­ve d vil be­stå av?

Fantastisk vitenskap - - Kjemi -

Med sta­dig min­ken­de de na­tur­res­sur­ser og øken­de be­hov la­ges det nå en ny ge­ne­ra­sjon med « su­per­ma­te­ria­ler » i la­bo­ra­to­ri­er over hele ver­den. Dis­se er de­sig­net for å være mer ef­fek­ti­ve og be­står av nye sam­men­set­nin­ger som byg­ger på og for­bed­rer de ma­te­ria­le­ne vi har i dag. De for­skjel­li­ge ma­te­ria­le­ne ut­mer­ker seg med hver sine spe­si­fik­ke egen­ska­per. Vi har i alle år brukt na­tur­li­ge ma­te­ria­ler til dag­lig­dag­se opp­ga­ver som å iso­le­re, varme el­ler lede elek­tri­si­tet, men su­per­ma­te­ria­le­ne løf­ter det­te til et helt nytt nivå. I dag leg­ges vek­ten på det bes­te og bare dét. In­gen­ting an­net enn full led­ning, eks­trem styr­ke el­ler to­tal iso­la­sjon er godt nok. Tan­ken er at dis­se ma­te­ria­le­ne skal gjø­re sin opp­ga­ve bed­re enn noe an­net som har ek­sis­tert tid­li­ge­re.

Om de er la­get på ba­sis av na­tu­rens ek­sis­te­ren­de ma­te­ria­ler, el­ler byg­ger på noe vi men­nes­ker har skapt tid­li­ge­re, ser det ut som om su­per­ma­te­ria­ler blir sta­dig vik­ti­ge­re i en ver­den der man jak­ter etter bære­kraf­ti­ge og grøn­ne energi­kil­der. Men man­ge spørs­mål gjen­står. Kan vi kon­trol­le­re dis­se ma­te­ria­le­ne og masse­pro­du­se­re dem? Kom­mer de til å bli til­gjen­ge­li­ge for folk flest? Er det så bra som det kan se ut som?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.