Fem må­ter vi kan bru­ke grafén på

Fantastisk vitenskap - - Kjemi -

1. Lyn­fan­ger

Den eks­tre­me ev­nen til å lede strøm be­tyr at det ikke bare kan av­le­de ly­net, men kan­skje også fan­ge det. Det­te har ald­ri blitt gjort, men grafén er kan­skje ma­te­ria­let som kan gjø­re job­ben. 2. Led­nin­ger Kob­ber­led­nin­ger fin­ner vi i alle elek­tris­ke kret­ser, men grafén kan trans­por­te­re 1 000 gan­ger mer enn kob­ber. Økt elek­trisk ef­fek­ti­vi­tet vil mins­ke ut­slipp og driv­stoff- for­bruk. 3. Be­legg

Grafén er hen­dig til å lage kom­po­sitt- ma­te­ria­ler av. Det kan leg­ges uten­på plast og me­tall for å bed­re de­res egen­ska­per, bå­de styr­ke og elek­trisk led­ning. 4. Be­rø­rings­skjer­mer På be­rø­rings­skjer­mer på smart­te­le­fo­ner og nett­brett er grafén svært bra. Det er gjen­nom­sik­tig og slip­per gjen­nom 97,7 pro­sent av ly­set. Styr­ken gjør det også vans­ke­lig å lage ri­per. 5. Bio­tek­no­lo­gi Eks­per­ter an­ty­der at ma­te­ria­let kan ha evne til å over­våke glu­ko­se- og ko­les­te­rol­nivå i blo­det. Dess­uten kan det hjel­pe vev å re­pa­re­re seg selv og vir­ker som kreft­me­di­sin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.