5 na­tur­li­ge in­spi­ra­sjons­kil­der

Fantastisk vitenskap - - Kjemi -

1 Lo­tus­bla­der

Når regn­drå­per lan­der på blade­ne til en lo­tus, prel­ler de av. Det­te skyl­des mik­ro­sko­pis­ke hum­per på over­fla­ten, som øker kon­takt­vin­ke­len. Når van­net tref­fer dis­se, med små lom­mer luft fan­get imel­lom, de­les drå­pen opp i mind­re ku­ler og tril­ler vekk.

2

Gek­ko­ens føt­ter

Gek­ko­er har ev­nen til å fes­te seg på over­fla­ter med selv­kle­ben­de pu­ter på føt­te­ne. Den­ne egen­ska­pen blir borte i fuk­tig vær, så fors­ker­ne i dag for­sø­ker å for­bed­re den­ne na­tur­li­ge ev­nen ved også å gjø­re dem vann­fas­te.

3 Ka­wa­zu­litt

Det­te mi­ne­ra­let er en le­der på ut­si­den og iso­la­tor på inn­si­den. Det kom­mer an­ta­ke­lig til å spil­le en stor rol­le i fram­ti­dens syn­te­tis­ke iso­la­to­rer.

4 Ed­der­kopp­sil­ke

Ed­der­kopp­sil­ke er slite­sterk og til­pas­nings­dyk­tig. Det har blitt brukt til alt fra fiske­garn til ge­vær­sik­ter. Men­nes­ker har la­get lik­nen­de syn­te­tis­ke pro­duk­ter som kev­lar, men dis­se ska­per gans­ke mye for­urens­ning.

5

Gull- nan­o­par­tik­ler

Dis­se små par­tik­le­ne kal­les også nan­o­gull. De er 500 gan­ger mind­re enn om­kret­sen på et men­neske­hår. Nan­o­gull har gode egen­ska­per til å gjen­kjen­ne mo­le­ky­ler og kan opp­da­ge pro­tei­ner på kreft­cel­ler ved å bru­ke spe­si­el­le anti­stof­fer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.