AP

Fantastisk vitenskap - - Kjemi -

As­best

As­best er nav­net på en hånd­full uli­ke mi­ne­ra­ler som har én fel­les egen­skap: klyn­ger med fib­er­ak­ti­ge krys­tal­ler. As­best har en rek­ke iso­le­ren­de egen­ska­per, og i kom­bi­na­sjon med lav pris var as­best et po­pu­lært bygge­ma­te­ria­le helt til de gif­ti­ge kon­se­kven­se­ne ble av­slørt. Når det ble pus­tet inn over tid, sam­let as­best­fi­bre­ne seg i lun­ge­ne og før­te til dø­de­li­ge syk­dom­mer som kreft og den be­ten­nel­ses lik­nen­de lunge­syk­dom­men as­best­ose. Syk­dom­men ut­vik­ler seg van­lig­vis ikke før 15– 30 år etter eks­po­ne­ring. Selv om as­best nå er for­budt i de fles­te land, kan eld­re byg­nin­ger frem­de­les fri­gjø­re de far­li­ge krys­tal­le­ne når de ri­ves.

Ri­cin

Ri­cin fin­nes i ri­ci­nus­olje­plan­ten og er et gif­tig pro­tein som på­fø­rer ri­bo­so­me­ne, cel­le­nes pro­tein­byg­ge­re, sto­re ska­der. Det fø­rer til al­vor­lig ska­de på vik­ti­ge or­ga­ner. Bare ett mil­li­gram ri­cin er nok til å dre­pe en vok­sen hvis den inn­ån­des el­ler svel­ges. Det har fått man­ge land til å un­der­sø­ke om det kan bru­kes som bio­lo­gisk vå­pen. Ri­ci­nus­olje­plan­ten er po­pu­lær som pynte­busk, og det er re­la­tivt lett å trek­ke ut gif­ten fra bøn­ne­ne. Det­te har gjort ri­cin til den gif­ten som bru­kes av man­ge lei­e­mor­de­re.

Kar­bon­mon­ok­sid

Kar­bon­mon­ok­sid er en farge­løs og lukt­fri gass som ofte er helt usyn­lig. Den dan­nes av ufor­brent, or­ga­nisk driv­stoff som ben­sin, kull og tre­vir­ke, og dan­nes for ek­sem­pel når for dår­lig ven­ti­la­sjon gjør at en gassovn ikke får ok­sy­gen. Det en­der med kar­bon­mon­ok­sid- for­gift­ning, den van­ligs­te ty­pen luft­for­gift­ning i hjem­met.

Kar­bon­mon­ok­sid­mo­le­ky­le­ne bin­des tett til he­mo­glo­bin, det ok­sy­gen­trans­por­te­ren­de pro­tei­net i blo­det. Der tar de ok­sy­ge­nets plass og hind­rer blo­det i å frak­te ok­sy­gen til cel­le­ne. Du kan re­du­se­re ri­si­ko­en ved å luf­te godt og få ut­ført ser­vice på ut­styr som gass­kom­fy­ren og gassov­ne­ne hvert år.

He­mo­glo­bin Ok­sy­ge­net bin­der seg til jernato­me­ne in­ne i he­mo­glo­bi­net og hai­ker rundt i krop­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.