Kon­trast­be­drag

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

I til­legg til å på­vir­ke hvor­dan vi opp­fat­ter stør­rel­sen på en gjen­stand, kan om­gi­vel­se­ne også på­vir­ke hvor­dan vi opp­fat­ter far­gen. På bil­det un­der er alle de grøn­ne fir­kan­te­ne ak­ku­rat sam­me ny­an­se, men de til venst­re ser mør­ke­re ut enn dem til høy­re. Det er for­di de til venst­re er plas­sert på en ly­se­re bak­grunn, og da blir det mer kon­trast. Det får dem til å se mør­ke­re ut i for­hold til om­gi­vel­se­ne. Det­te tror man kom­mer av hvor­dan nett­hin­nens lys­sen­si­ti­ve cel­ler pro­du­se­rer to uli­ke far­ger ved si­den av hver­and­re. Når ly­set fra en ly­se­re bak­grunn tref­fer en av dis­se cel­le­ne, blir de

nær­lig­gen­de cel­le­ne hind­ret i å sen­de ut sig­na­ler. Det gjør at ly­set som re­flek­te­res fra de grøn­ne fir­kan­te­ne til venst­re, av­gir et ster­ke­re sig­nal, og der­med ser de mør­ke­re ut.

På det­te bil­det har rute A og B fak­tisk sam­me ny­an­se av grått.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.