Speil­te­ra­pi S

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Ev­nen E til å lure hjer­nen til å tro at den ei­er en f falsk kropps­del, har vist seg å være nyt­tig for pa­si­en­ter p med fantom­smer­ter, som er fø­lel­sen av a smer­te i en am­pu­tert el­ler lam kropps­del. Ved V å plas­se­re den ak­tu­el­le kropps­de­len foran et e speil kan hjer­nen lu­res til å tro at speil­bil­det er e en ekte kropps­del. Da kan pa­si­en­ten be­ve­ge fan­tom- f kropps­de­len men­talt og kan­skje kla­re å løs­ne l den fra en vond stil­ling og der­med opp­nå smerte­lind­ring. s Il­lu­sjo­nen fun­ge­rer for­di hjer­nen h prio­ri­te­rer vi­su­ell til­bake­mel­ding foran be­rø­rings­mes­sig b til­bake­mel­ding. Der­med vil det d at man ser be­ve­gel­se, sti­mu­le­re pro­ses­sen i hjer­nen som har med ekte be­ve­gel­se å gjø­re.

Speil­te­ra­pi lu­rer hjer­nen til å tro at speil­bil­det av en kropps­del er en ekte kropps­del.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.