Ren­gjø­rings­pro­ses­sen

CSF er en væs­ke som lig­ger rundt hele hjer­nen. Iføl­ge « vaske­ma­skin­hy­po­te­sen » fei­er den bort da­gens smuss mens vi so­ver.

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Ast­ro­cyt­ter

Stjerne­for­me­de støtte­cel­ler om­fav­ner blod­ka­re­ne og nerve­cel­le­ne i hjer­nen.

Ende­føt­ter

Ast­ro­cyt­te­ne har lan­ge ut­veks­ter kalt føt­ter som går sam­men om å lage ka­na­ler rundt blod­ka­re­ne. Vann­ka­na­le­ne er små po­rer i celle­mem­bra­nen til ende­føt­te­ne. Det er de hvi­te po­re­ne på fi­gu­ren.

Av­fall

Hjerne­cel­le­ne ska­per av­fall hele ti­den, og det kan være ska­de­lig hvis det får sam­le seg opp.

Fjer­ning av av­fall

Når ce­re­bro­spi­nal­væs­ken ( CSF) strøm­mer gjen­nom hjer­nen, blir av­fal­let frak­tet mot blod­ka­re­ne der de blir fjer­net via blod­strøm­men.

Ce­re­bro­spi­nal­væs­ke ( CSF)

Hjer­nen er om­gitt av en klar væs­ke ( CSF) som be­skyt­ter mot slag og re­gu­le­rer tryk­ket i kra­ni­et.

Flyt

Når du so­ver, ut­vi­der rom­met mel­lom hjerne­cel­le­ne seg, og da kan CSF svei­pe gjen­nom hjer­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.