GMO er vik­tig

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Gen­mo­di­fi­ser­te or­ga­nis­mer ( GMO) har po­ten­si­al til å re­du­se­re sult og un­der­er­næ­ring i ver­den, spe­si­elt i de fat­tigs­te lan­de­ne. Ek­semp­ler på sli­ke ny­ska­pin­ger er « gyl­len ris » som blir mo­di­fi­sert slik at den har for­høy­ede ni­vå­er av vi­ta­mi­net be­ta­ka­ro­ten.

Også and­re ty­per ris har blitt mo­di­fi­sert av fors­ker­ne. De har fått in­tro­du­sert et gen fra en ør­ken­plan­te i ge­no­met, slik at de kan over­le­ve på svært be­gren­se­de meng­der vann. Det er også la­get to­ma­ter som er re­sis­ten­te mot frost og kul­de, med et frost­hind­ren­de gen fra en kald­tvanns­fisk.

I fram­ti­den kan vi til og me ed se vak­si­ner og medi­si­ner i noe en ty­per mat­va­rer, for ek­sem­pel en po­tet som er kon­stru­ert for å kun­ne pro­du­se­re en spi­se­lig vak­si­ne mot pa­to­lo­gisk E- co­li.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.