Hva er hva?

De er beg­ge mik­ro­sko­pis­ke, men tar du en nær­me­re titt, vil for­skjel­le­ne bli ty­de­li­ge.

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Ikke le­vIk­ke le­ven­de

Vi­rus har ikke verk­tøy til å lage sine egne mo­le­ky­ler og mang­ler ge­ner som er nød­ven­di­ge for å kun­ne leve.

Pro­tein­hin­ne

Vi­ru­sets gen­etis­ke in­for­ma­sjon lag­res in­ne i et be­skyt­ten­de over­trekk av mo­le­ky­ler, de er pro­tei­ner.

Nuk­lein­syre

Vi­rus bæ­rer gene­tisk in­for­ma­sjon; noen i form av DNA og and­re i form av RNA.

Omslag

Noen vi­rus har også et ytre omslag, ofte la­get av fett og pro­tein.

Kro­mo­som

Bak­te­ri­er bæ­rer sin gen­etis­ke kode på et kro­mo­som som er la­get av DNA.

Celle­vegg

Bak­te­ri­er har en be­skyt­ten­de celle­vegg som gjør at de be­hol­der struk­tu­ren.

Ri­bo­som

Dis­se struk­tu­re­ne gjør det mu­lig for bak­te­ri­e­ne å lage mo­le­ky­le­ne som de tren­ger for å leve.

Celle­mem­bran

Mem­bra­nen er med på å kon­trol­le­re hva som går inn og ut av bak­te­ri­en.

Pla­s­mid

Dis­se små DNA- løk­ke­ne kan over­fø­res mel­lom bak­te­rie­cel­le­ne.

« Hver gang man bru­ker anti­bio­ti­ka, vil bak­te­ri­e­ne få mu­lig­het til å lære å gjø­re mot­stand »

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.