Vitenskapen bak su­per­tun­gen

Su­persma­ker­nes su­per­sans skyl­des eks­tra pa­pil­ler med fle­re smaks­re­sep­to­rer.

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Pa­pil­ler

Tun­gen er dek­ket av ru for­høy­nin­ger. Det er fi­re ty­per av dem, og tre inne­hol­der smaks­lø­ker.

Smaks­løk

Dis­se klyn­ge­ne av sanse­cel­ler er kob­let til nerve­cel­ler.

Bit­ter- re­sep­tor

Su­persma­ke­re kan ha fle­re bit­ter- re­sep­to­rer enn sma­ke­re og ikke- sma­ke­re, noe som øker føl­som­he­ten.

Sanse­cel­le

Cel­le­ne er dek­ket av små smaks­hår, dek­ket av re­sep­to­rer for de fem grunn­sma­ke­ne.

A Gen TAS2R38

Det­te ge­net bæ­rer in­struk­ser om å lage en re­sep­tor for bit­ter smak. Su­persma­ke­re og ikke- sma­ke­re har uli­ke va­ri­an­ter.

B Kar­bon­syre­an­hy­drase 6

Su­persma­ke­re pro­du­se­rer fle­re funk­sjo­nel­le va­ri­an­ter av spyt­ten­zy­met kar­bon­syre­an­hy­drase 6.

Gus­tin

Su­persma­ke­re har et av­vik i ge­net som ko­der CA6- pro­tei­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.