Det er ikke bare men­nes­ker som stres­ser.

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Bak­te­ri­er

Dis­se mik­ro­be­ne tak­ler for­and­rin­ger i mil­jø­et sitt ved å for­and­re må­ten de bru­ker ge­ne­ne sine på. Mo­le­ky­ler kalt sigma­fak­to­rer end­rer hvil­ke ge­ner som er slått på og hvil­ke som er slått av.

Plan­ter

Stress på grunn av vann­man­gel kan være et al­vor­lig pro­blem for plan­ter, så løs­nin­gen blir å lag­re fuk­tig­het. Det­te in­klu­de­rer å pro­du­se­re lyn­ras­ke kje­mis­ke sig­na­ler som luk­ker po­re­ne i blade­ne.

Fisk

Fisk rea­ge­rer på stress på sam­me måte som and­re vir­vel­dyr. En rek­ke kje­mis­ke sig­na­ler som star­ter i hjer­nen, for­be­re­der krop­pen på å fri­gjø­re ener­gi og av­slut­te unød­ven­dig ak­ti­vi­tet.

Fug­ler

I lik­het med men­nes­ker la­ger fug­ler korti­kos­te­roi­der som en re­ak­sjon på stress. An­tal­let sti­ger hos fug­ler som le­ver og fø­der høyt oppe, noe som hjel­per dem med å tak­le fa­re­ne for­bun­det ved å hek­ke i høy­den.

Mus

Gna­ge­re blir ofte brukt som mo­del­ler for men­nes­kers bio­lo­gi, men ny­ere forsk­ning vi­ser at de blir stres­set av mann­li­ge fors­ke­re. Den­ne re­ak­sjo­nen ser ut til å være knyt­tet til lukte­san­sen og kan mu­li­gens på­vir­ke test­re­sul­ta­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.