Tol­king av an­sik­tet

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Ben­ja­min Amand Duch­en­ne er en fransk fy­sio­log som lev­de på 1800- tal­let, og med sine ma­ka­bre eks­pe­ri­men­ter prøv­de han å vise hvil­ke musk­ler som had­de ansva­ret for uli­ke an­sikts­ut­trykk. Han kob­let test­per­sone­ne til gal­va­nis­ke må­le­re som send­te elek­tris­ke støt gjen­nom hud­en til musk­le­ne un­der. Det­te eks­pe­ri­men­tet prøv­de han på fem test­per­soner: ei jen­te, en ung mann og en ung kvin­ne, og en eld­re mann og en eld­re kvin­ne. Han tok bil­der av ut­tryk­ke­ne som kom fram når uli­ke de­ler av an­sik­tet ble sti­mu­lert. Char­les Dar­win var så fa­sci­nert av bil­de­ne at han se­ne­re bruk­te dem i sine egne eks­pe­ri­men­ter for å fin­ne ut om men­nes­ket kun­ne lese fø­lel­se­ne til test­per­sone­ne bare ved å se på ut­tryk­ke­ne som an­sik­te­ne de­res vis­te.

Det­te bil­det vi­ser Duch­en­nes eks­pe­ri­ment i funk­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.