Varme sti­ger

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

04 Den­ne enk­le my­ten ek­sis­te­rer nok på grunn av de man­ge til­fel­le­ne hvor det ser ut som det stem­mer. Når gass og væs­ke til­fø­res ener­gi, blir de var­me­re og ut­vi­der seg. Det blir stør­re plass mel­lom ato­me­ne slik at luf­ten blir let­te­re, og de let­te ato­me­ne sti­ger. Men varme kan også over­fø­res via in­fra­rød strå­ling og kon­duk­sjon, dis­se kan gå i alle ret­nin­ger.

Kon­vek­sjon er ikke den enes­te må­ten varme kan over­fø­res på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.