For­skjel­li­ge om­rå­der på tun­gen kjen­ner for­skjel­li­ge sma­ker

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

25 Den­ne my­ten opp­sto i 1901, da den tys­ke fors­ke­ren D. P. Ha­nig tes­tet folks re­ak­sjo­ner på for­skjel­li­ge sma­ker på uli­ke ste­der på tun­gen. Del­ta­ker­ne i stu­die­ne hans smak­te uli­ke ting bed­re på for­skjel­li­ge om­rå­der. Da stu­di­en ble over­satt, ble det­te gjort litt feil, og man trod­de at uli­ke ste­der ute­luk­ken­de smak­te én spe­si­fikk smak. Re­sul­ta­tet er det vel­kjen­te smaks­kar­tet som or­ga­ni­se­rer tun­gen i uli­ke smaks­om­rå­der: yt­terst sma­ker man søtt, fremst på

si­den sma­ker man salt, bak på si­den sma­ker man surt, og ba­kerst i midt­en sma­ker man bit­tert. Utro­lig nok var det ikke før i 1974 at fors­ke­re knus­te den­ne my­ten, selv om du lett kun­ne gjort det­te hjem­me ved å strø salt yt­terst på tun­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.