En teori er bare en idé

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

24 I dag­lig­ta­len blir ofte or­det « teori » brukt sy­no­nymt med idé, el­ler kva­li­fi­sert gjet­ning. Som føl­ge av det­te blir ofte vi­ten­ska­pe­li­ge teori­er som big bang el­ler evo­lu­sjons­te­ori­en møtt med skep­sis. I vi­ten­ska­pe­lig sam­men­heng er der­imot en teori all­tid støt­tet av vi­ten­ska­pe­li­ge be­vis. De er ofte så nær sann­he­ten at de kan bru­kes til å for­ut­se hva som kom­mer til å skje i en­kel­te si­tua­sjo­ner.

Evo­lu­sjons­te­ori­en støt­tes av be­vis i tu­sen­vis av stu­di­er pub­li­sert i fag­fel­le­eva­lu­er­te tids­skrif­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.