Bake­pul­ver ab­sor­be­rer lukt

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

27 De fles­te har bake­pul­ver på kjøk­ke­net, og det kan bru­kes til mye. Bake­pul­ver rea­ge­rer med sy­rer som for ek­sem­pel ed­dik og pro­du­se­rer kar­bon­di­ok­sid­bob­ler. Bake­pul­ver kan fak­tisk bru­kes som de­odo­rant, for­di det nøy­tra­li­se­rer ille­luk­ten­de sy­rer som er i svet­te. Det hjel­per der­imot ikke mot lukt som stam­mer fra ikke- sure stof­fer, og når bake­pul­ver ab­sor­be­rer vann fra luf­ten, dan­nes en skor­pe som mot­vir­ker den syre­nøy­tra­li­se­ren­de ef­fek­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.