Sterk­he­ten til en chili lig­ger i frø­ene

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

39 Man­ge hobby­kok­ker tror at den ster­kes­te de­len av chili­en er frø­ene. Styr­ken lig­ger der­imot i et kje­mi­kal som er kon­sen­trert i den hvi­te mas­sen som om­gir dem. Kje­mi­ka­let he­ter caps­ai­cin, og det ak­ti­ve­rer ner­ver som van­lig­vis bare sen­der sig­na­ler om høye tem­pe­ra­tu­rer. Chili­pep­per­frø øde­leg­ges i patte­dyrs for­døy­el­ses­sys­tem, og fors­ke­re tror at plan­ter pro­du­se­rer caps­ai­cin som en for­svars­me­ka­nis­me. Fug­ler på­vir­kes ikke av stof­fet, og for­døy­el­ses­sys­te­met de­res kan fak­tisk for­bed­re frø­ets spi­rings­ev­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.