Du bør søke til­flukt un­der nær­mes­te dør­åp­ning ved et jord­skjelv

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

41 Før i ti­den var dør­åp­nin­ger den sis­te de­len av hu­set som kol­lap­set un­der et jord­skjelv, men tek­no­lo­gis­ke ny­vin­nin­ger har end­ret må­ten hus byg­ges på, og det­te er ikke det sik­res­te al­ter­na­ti­vet len­ger. Da­gens råd fra myn­dig­he­te­ne er å leg­ge seg på gul­vet og krøl­le seg sam­men. Legg deg gjer­ne un­der et so­lid mø­bel som en seng el­ler et bord, og bruk ar­me­ne til å be­skyt­te ho­det og nak­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.