Ba­na­ner vokser på trær som kan gå

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

42 Ba­nan­plan­ter ser kan­skje ut som trær, men de er fak­tisk plan­ter med en sten­gel som be­står av tett­pak­ke­de bla­der. Selve ba­na­ne­ne er egent­lig bær. Un­der bak­ken har plan­ten et nett­verk med lang­strak­te røt­ter som kal­les jord­steng­ler. Dis­se brer seg langt ut­over. De un­der­jor­dis­ke røt­te­ne gjør at nye bla­der kan vokse opp langt fra den opp­rin­ne­li­ge stam­men, og det kan der­for se ut som om ba­nan­plan­ten har flyt­tet på seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.