Kref­tens kjenne­tegn

Fors­ker­ne Douglas Hana­han og Ro­bert Wein­berg har de­fi­nert ti ka­rak­te­ris­tis­ke egen­ska­per hos kreft­cel­ler.

Fantastisk vitenskap - - Mbieodliocginie -

De end­rer stoff­skif­tet

Kreft­cel­ler om­pro­gram­me­rer stoff­skif­tet sitt silk at de kan fort­set­te å dele seg un­der for­hold som nor­malt vil­le drept and­re cel­ler.

De lu­rer dø­den

Fris­ke cel­ler dør av seg selv når de blir ska­det, men kreft­cel­ler skrur av den­ne sik­ker­hets­funk­sjo­nen.

De D mu­te­rer

Kreft­cel­ler sam­ler fle­re og fle­re mu­ta­sjo­ner etter hvert som de de­ler seg.

De fort­set­ter å vokse

Cel­le­ne ven­ter van­lig­vis på sig­nal om å dele seg, men kreft­cel­ler la­ger sine egne vokse­sig­na­ler.

De byg­ger for­sy­nings­lin­jer

Når svuls­ten vokser, tren­ger den mer ok­sy­gen og næ­ring, og den opp­mun­t­rer til dan­nel­se av nye blod­kar.

De stop­per ikke når de får be­skjed om det

Kreft­cel­le­ne ig­no­re­rer sig­na­ler som ber dem om å stop­pe de­lin­gen.

De sprer seg

Kreft­cel­ler kan spre seg g i hele krop­pen og ska­pe e fle­re svuls­ter and­re ste­der.

De unn­går hvi­te blod­cel­ler

Kreft­cel­ler kan gjem­me seg for im­mun­sys­te­met. Det hind­rer krop­pens na­tur­li­ge for­svar i å dre­pe dem.

De er udø­de­li­ge

Nor­ma­le cel­ler slut­ter å dele seg når de blir gam­le, men kreft­cel­ler ko­pie­rer seg selv i det uen­de­li­ge.

De fø­rer til be­ten­nel­ser

Kreft­cel­ler kap­rer im­muncel­ler og bru­ker be­ten­nel­ser som nor­malt vil­le kjem­pe mot en in­fek­sjon, til sin egen for­del.

« Kreft­cel­ler la­ger ko­pi­er av seg selv med fle­re av­vik »

Kreft­cel­ler er udø­de­li­ge. Cel­ler som dis­se har vokst uten stans i la­bo­ra­to­ri­er si­den 1950- tal­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.