MED BRILLENE På HODET

Finansavisen - Fashion - - INNHOLD - TORGEIR KVEIM STI

Ver­den vil ha fle­re brille­par. Det fikk et norsk ek­te­par til å sel­ge ar­ven og leg­ge ste­to­skop på hyl­la.

Den ene ar­vet fa­rens fir­ma. Den and­re var sko­lens flin­kes­te. Sam­men skjøv de alt ut­for stu­pet for å sat­se på en lang­synt drøm.

-INor­ge har det ikke va­ert så man­ge vel­kjen­te navn in­nen bril­le­de­sign. Vi hå­per å bli et mer­ke som kan ut­ford­re det kon­ven­sjo­nel­le til­bu­det, sier Kir­sten Iver­sen. Det fin­nes små ni­sjer, sto­re ni­sjer og na­er­mest ikke-ek­sis­te­ren­de ni­sjer.

Blant sist­nevn­te er norsk bril­le­de­sign. Det sat­te li­ke­vel in­gen stop­per for ek­te­pa­ret Iver­sen i å gi av­kall på alt av øko­no­misk trygg­het og man­ge års ut­dan­ning for å sat­se på drøm­men om eget brille­mer­ke.

– I star­ten gjor­de folk all­tid et num­mer ut av hvor mo­di­ge vi var. Men det var det­te vi vil­le hol­de på med, og da var det bare å føl­ge hjer­tet og sat­se, sier Lars Iver­sen.

I ut­gangs­punk­tet had­de de det mes­te, med trygg inn­tekt og kar­rie­rer de fles­te glade­lig vil­le tatt til tak­ke med.

Lars var med­ei­er i fa­mi­lie­be­drif­ten han had­de tatt over etter sin far, og job­bet som dag­lig le­der. Kir­sten var ut­dan­net lege og nett­opp be­gynt i jobb.

Li­ke­vel var in­gen av dem for­nøyd.

– Jeg kjen­te over tid at medi­sin ikke var det jeg had­de lyst til å hol­de på med. Det er jo klart at når du har brukt syv år på en pro­fe­sjons­ut­dan­ning og ikke tri­ves med det, er det litt leit, men det var rett og slett ikke noe for meg, sier hun.

Og der­som de skul­le sat­se, skul­le det gjø­res hel­hjer­tet.

Etter en rei­se ver­den rundt for å ta en pau­se fra hver­da­gen og få nye im­pul­ser, solg­te Lars seg ut av fa­mi­lie­be­drif­ten. Kir­sten sa opp job­ben for å ta ut­dan­ning in­nen bril­le­de­sign.

– Det er skum­melt å star­te for seg selv, men verdt det der­som man bren­ner for det du gjør. Det er mye jobb og slit med å star­te noe man i ut­gangs­punk­tet ikke kan så mye om, men det var bril­ler som var den sto­re drøm­men, sier hun.

Kir­sten had­de va­ert bril­le­gal si­den hun var li­ten.

I ung al­der satt hun med ly­set av på pi­ke­rom­met og les­te i mør­ket. Da beste­mo­ren spur­te hvor­for, svar­te hun at hun prøv­de å få dår­li­ge­re syn, for­di hun øns­ket seg bril­ler.

Med åre­ne til­tok in­ter­es­sen for bril­ler og de­sign, men Kir­sten ir­ri­ter­te seg over det hun men­te var et man­gel­fullt til­bud hos nors­ke op­ti­ke­re.

Alt hun an­så som spen­nen­de fan­tes uten­for Nor­ge.

Tan­ken var at hvis in­gen vil­le til­by det hun så etter, var det dags å gjø­re det selv. Det ble star­ten på sel­ska­pet Kar­moie.

– I dag ei­es na­er­mest hele verdi­kje­den av noen få ak­tø­rer, som Luxot­ti­ca. For de av oss som øns­ker et al­ter­na­tiv til en ho­mo­gen brille­bran­sje, har til­bu­det va­ert sva­ert be­gren­set, sier hun.

– Der­for øns­ket vi å til­by et al­ter­na­tiv som re­pre­sen­te­rer noe an­net, noe mer per­son­lig, hvor hånd­ver­ket kom­mer i førs­te rek­ke.

Kar­moie er tuf­tet på enk­le, stil­re­ne pro­duk­ter ba­sert på in­ter­na­sjo­na­le tren­der, men med en egen vri.

I ate­lie­ret teg­ner, de­sig­ner og set­ter hun sam­men brillene, som i dag er blitt til en hel kol­lek­sjon. Lars er an­svar­lig for det ad­mi­ni­stra­ti­ve.

Selve pro­duk­sjo­nen av brillene skjer i Ita­lia, men på kon­to­ret lig­ger proto­ty­per og gjen­nom­sik­ti­ge plan­ker som er ut­gangs­punk­tet for inn­fat­nin­ge­ne. Gans­ke ulikt fra in­ven­ta­ret hos den jev­ne op­ti­ker.

– Er det et mar­ked for norsk bril­le­de­sign?

– Tra­di­sjo­nelt sett har bril­ler va­ert an­sett som en nød­ven­dig­het. Men vi ser i dag at fle­re har to, tre og fire par bril­ler, som en måte å ut­tryk­ke iden­ti­tet og stil.

– Det hand­ler rik­tig­nok ikke bare ikke bare om bril­le­de­sign. Vi prø­ver og å bi­dra med noe po­si­tivt. Vi har sett på fle­re uli­ke for­ret­nings­mo­del­ler og lan­det på en ‹‹one­for-one››-mo­dell.

Buy one-gi­ve one-mo­del­len be­tyr i prak­sis at når du kjø­per en vare, for­plik­ter sel­ger seg til å gi bort en til­sva­ren­de vare el­ler tje­nes­te til noen som tren­ger det mer.

I Kar­moies til­fel­le gir de bort syns­kor­rek­sjon til fat­ti­ge når du kjø­per et brille­par.

Fore­lø­pig er det ikke blitt de sto­re pen­ge­ne av det, og be­drif­ten går ikke rundt. I dag har de et drifts­un­der­skudd på 1,5 mil­lio­ner kro­ner, og mye av ut­gif­te­ne går til eks­po­ne­ring på in­ter­na­sjo­na­le brille­mes­ser. På sikt tror de deri­mot at det skal bli et full­ver­dig leve­brød.

– Vi har pla­ner om å va­ere et ni­sje­mer­ke som va­rer over tid, ikke bli den nes­te som blir kjøpt opp. Po­en­get er ikke å sel­ge seg ut for å kjø­pe en yacht.

Norsk bril­le­de­sign er na­er­mest ikke-ek­sis­te­ren­de. Det vil grün­der­ne Kir­sten og Lars Iver­sen bak Kar­moie gjø­re noe med.

FOTO: EIVIND YGGESETH

Kir­sten Iver­sen vil­le hel­ler pus­se bril­ler enn å pleie pa­si­en­ter, og sa der­for opp job­ben for å bli de­sig­ner.

FOTO: EIVIND YGGESETH

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.