DENIM-DEBUT

Finansavisen - Fashion - - INNHOLD - TEKST ALEXANDRA SAETRAN FOTO SIV DOLMEN

Tom Wood har gjort et dyp­dykk i denim før Oslo Run­way.

– Pel­ler du av merke­lap­pe­ne på en de­nim­buk­se, er det vans­ke­lig å kjen­ne igjen hvor den kom­mer fra, sier Mor­ten Isach­sen. Det skal Tom Wood gjø­re noe med.

Det var ak­ku­rat blitt et nytt år. 2012 var his­to­rie, og det nye års­tal­let var å se over hele Bang­kok. 2013. Nytt år – nye mu­lig­he­ter. Den førs­te rin­gen var støpt. Mo­na Jen­sen grans­ket den klas­sis­ke rin­gen, med ny vri. La­get med sølv og gull på top­pen, inn­gra­vert med en T og en W. Tom Wood.

– Jeg had­de en helt ny fø­lel­se i krop­pen, som jeg ald­ri had­de kjent før. Det var en sånn fø­lel­se man kan se blant del­ta­ge­re på Idol hvis man kom­mer vi­de­re. Hopp, hyl og klapp. Jeg er litt mer be­hers­ket, men dan­set inni meg, star­ter Mo­na Jen­sen.

Gli­sen­de gikk hun ut av fab­rik­ken med 12 for­skjel­li­ge rin­ger. Hun pak­ket dem opp hver enes­te dag res­ten av fe­rien.

Fire år etter er de 12 uli­ke rin­ge­ne plas­sert med to til tre centi­me­ters mel­lom­rom på kon­to­ret i Oslo. Fort­satt best­sel­ge­re, hver og en. Sor­ti­men­tet har ut­vi­det seg, og ny i fa­mi­li­en i 2017 er de­nim­kol­lek­sjo­nen. Ord som ri­vet, fla­re, loo­se fit og trims spyt­tes ut på lø­pen­de bånd.

Mor­ten Isach­sen, som er gift med Jen­sen og med­ei­er i Tom Wood, er de­nim­nerd, som han kal­ler seg. Etter syv år som mar­keds­sjef i Le­vi’s Nor­den, har Isach­sen gått sko­len han be­hø­ver for å vite for­skjel­len på vas­ket og uvas­ket don­ge­ri. Han klem­mer det blå og sti­ve stof­fet i hånd­fla­ten. Raw denim be­tyr at stof­fet er ube­hand­let. Far­ge­ne har ikke blan­det seg mel­lom det som er far­get og ufar­get bom­ull.

– Når det kom­mer vann på den­ne, får stof­fet et an­net liv. Slite­kan­te­ne kom­mer etter­hvert, og ska­per en slags his­to­rie. De som er de­nim­ner­der og som øns­ker å ta vare på det opp­rin­ne­li­ge plag­get, vil­le ald­ri ha vas­ket et pro­dukt som det­te. De luft­ren­ser, slik at man be­hol­der den ori­gi­na­le kva­li­te­ten og pass­for­men som er brukt over lang tid.

Isach­sen er en­tu­si­as­tisk. Han me­ner hvert en­kelt denim­plagg kan ska­pe en for­tel­ling. Slite­mer­ke­ne dan­nes etter hva og hvor man bru­ker pro­duk­tet. Det kan va­ere un­der en bil på et verk­sted, el­ler det kan va­ere på en fest – hvor stof­fet be­hand­les pent, og va­rer i fle­re ti­år.

Jen­sen og Isach­sen har valgt å lage to for­skjel­li­ge de­nim­kol­lek­sjo­ner i førs­te om­gang: «Blue by Tom Wood», som er til­tenkt ner­de­ne og de som er ute etter det uni­ke, og «Tom Wood Co­re Denim», som er for man­nen i gata og med et la­ve­re sif­fer på pris­lap­pen.

– For oss er det vik­tig å vise at vi kan denim. Da er det også vik­tig at vi går litt i yt­ter­punk­te­ne. Med «Blue» kan vi eks­pe­ri­men­te­re og leke oss.

Han vi­ser en jak­ke til 4.500 kro­ner. Den er litt sa­er og an­ner­le­des enn det man fin­ner på kjede­bu­tik­ke­ne et stein­kast unna kon­to­ret.

– Jak­ken er nok ikke for hvem som helst. De­nim­kjen­ne­re vil for­hå­pent­lig­vis sik­le etter plag­get. Det er sjel­dent man får mu­lig­he­ten til å kjø­pe noe sånt, da det er så­pass kost­bart å pro­du­se­re.

Jo­da, Isach­sen på­står at det fin­nes jeans­ner­der, også i Nor­ge.

– Ja, gans­ke man­ge, fak­tisk. Man har sne­aker­s­ner­de­ne, og så har man jeans­ner­de­ne. Det er kun­der i Nor­ge som er in­ter­es­sert i hva vi gjør, nå som de har hørt om at vi la­ger denim.

Til uken rei­ser pa­ret med de­nim­kol­lek­sjo­nen, rin­ge­ne og me­rinoul­len i kof­fer­ten til Pa­ris Fashion We­ek. Der skal de pre­sen­te­re de nye va­re­ne foran en kre­sen mote­bran­sje. Hele 85 pro­sent av bu­si­nes­sen til Tom Wood er in­ter­na­sjo­nal. Da er det vik­tig å ha det­te pub­li­ku­met med i frem­tids­tan­ke­ne, uan­sett hva de gjør.

– Om vi had­de lagt lis­ten for et noe mer kon­ser­va­tivt norsk pub­li­kum, had­de det ikke va­ert avan­sert nok for den in­ter­na­sjo­na­le kunde­grup­pen. Vi prø­ver å tref­fe bå­de hjemme­mar­ke­det og det in­ter­na­sjo­na­le – den gyld­ne mid­del­vei.

– Er de in­ter­na­sjo­na­le kun­de­ne første­prio­ri­tet?

– Vi li­ker godt å lyk­kes hjem­me, men det er utro­lig stas å lyk­kes ute da det er man­ge fle­re om bei­net der. Kon­kur­ran­sen er tøf­fe­re. Kla­rer man å kom­me gjen­nom nål­øyet hos bu­tik­ker som Do­ver Stre­et Mar­ket i Lon­don og Tokyo, Co­let­te i Pa­ris og Barneys i New York, som an­ses for å va­ere noe av det yp­pers­te in­nen­for high fashion, er man et godt styk­ke på vei. Vi er in­ne hos al­le dis­se bu­tik­ke­ne.

Li­ke­vel inn­røm­mer de at det had­de va­ert kjipt om Tom Wood had­de slått igjen­nom ute, men så var det in­gen som skjøn­te hva de drev med her hjem­me.

Selv om Tom Wood på man­ge må­ter har skre­vet mote­his­to­rie, er det ikke all­tid like lett å hol­de hodet oppe. Det er vans­ke­lig å dri­ve mote­bu­si­ness i dag.

– Ver­den går så alt­for fort frem­over. Mar­ke­det er kom­pli­sert, med vel­dig man­ge røs­ter. Jeg tror for­bru­ker­ne til slutt blir lei av alt ma­set, som et re­sul­tat av blant an­net so­sia­le medi­er. Etter­hvert blir ikke det man ser like in­ter­es­sant, og en­ga­sje­men­tet av­tar. Det blir der­for vans­ke­li­ge­re å bli hørt og sett, sier Jen­sen.

For å bli hørt og sett prø­ver Tom Wood ut nye ka­te­go­ri­er. I vår lan­se­rer de en ny sol­brille­kol­lek­sjon i sam­ar­beid med en av ver­dens mest an­er­kjen­te brille­ska­pe­re, Tom­my O’ga­ra. Hakk i hael kom­mer don­ge­ri­en.

– Jeg tror ikke det er noe som er lett i den­ne bran­sjen. Denim er rett og slett døds­vans­ke­lig, og sam­ti­dig en­kelt. Vans­ke­lig på grunn av al­le mu­lig­he­te­ne. Kuns­ten er å fin­ne det kun­de­ne vil ha. I dag skal vi lan­se­re denim til et mar­ked som egent­lig er stapp­fullt fra før. Vi må ut og si «Hei, vi har også la­get denim, og den er mye ku­le­re enn noe an­net der ute», sier Isach­sen.

Sva­ret kom­mer raskt på spørs­må­let om hva som kre­ver mest ar­beid. Rum­pa. Utal­li­ge kropps­for­mer har prøvd, før de har be­stemt seg for hva som er den rik­ti­ge loo­ken. Slim fit, straight og loo­se fit i fire for­skjel­li­ge far­ger er nå kom­met fra fab­rik­ken i Ita­lia, og om få da­ger er de kla­re for å bli pre­sen­tert på Oslo Run­way.

– Vi fø­ler for førs­te gang at vi har en sterk nok kol­lek­sjon til å vise frem på Oslo Run­way. Det har va­ert hardt ar­beid, der vi blant an­net har job­bet sam­men med Sam Fren­zel på de­ler av kol­lek­sjo­nen. Han kom­mer som sjef­de­sig­ner hos Giambattis­ta Val­li, og de­sig­net den sis­te vis­nin­gen for Alex­an­der Wang, sier Jen­sen.

Hun leg­ger til at Fren­zel har la­ert team­et helt nye ting ba­sert på sin in­ter­na­sjo­na­le er­fa­ring. I til­legg har de job­bet med den nors­ke kunst­ne­ren Chris Red­dy, som har teg­net møns­te­ret på en del av plag­ge­ne som skal på cat­walken.

– Der kom­mer pa­trio­ten inn, sier Isach­sen fra side­lin­jen.

Bå­de han og Red­dy er fra Tromsø.

– Oslo Run­way er en slags mile­pael for oss. Vi har job­bet noen år for å kom­me dit vi er i dag. Vi har vist oss frem for de mest an­er­kjen­te og mest kre­ven­de inn­kjø­per­ne i ver­den, og har kom­met gjen­nom nål­øyet i smykke­ka­te­go­ri­en. Nå skal vi gjø­re det sam­me med tøy. Tar man av merke­lap­pe­ne på en jeans, er det ofte vel­dig vans­ke­lig å si hvil­ket mer­ke det er. Det vi kal­ler fot­av­tryk­ket på smyk­ke­ne våre er vel­dig ty­de­lig. Nå øns­ker vi å gjø­re det sam­me med kles­kol­lek­sjo­nen vår, sier Isach­sen.

– Vi li­ker godt å lyk­kes hjem­me, men det er utro­lig stas å lyk­kes ute da det er man­ge fle­re om bei­net der. Kon­kur­ran­sen er tøf­fe­re, sier Mor­ten Isach­sen.

– Oslo Run­way er en slags mile­pael for oss. Vi har job­bet noen år for å kom­me dit vi er i dag, sier Mo­na Jen­sen.

Mo­na Jen­sen og Mor­ten Isach­sen står bak det nors­ke smyk­ke og kles­mer­ket Tom Wood.

I år har Tom Wood lan­sert to de­nim­kol­lek­sjo­ner, som blir vist for førs­te gang un­der Oslo Run­way i fe­bru­ar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.