LODGE COUTUR

Finansavisen - Fashion - - INNHOLD - TORGEIR KVEIM STI MARIUS MØRCH LARSEN

80-tal­let ga nord­menn al­pin­ski. Nå er mo­ten som fulg­te med til­ba­ke, i all sin glo­re­te geni­a­li­tet.

80-tal­let ga for al­vor nord­menn sma­ken på al­pint. Nå gjør det ut­skjel­te ti­året come­back i løy­pe­ne.

«Vi be­fin­ner oss cir­ka 800 me­ter over ha­vet. Det­te er et el­do­ra­do for vin­ter­sport. For unge. For eld­re. Kort sagt, for al­le. Det­te er Gei­lo. Skan­di­na­vias frems­te vin­ter­sports­sted. Al­pin­spor­ten er og blir det størs­te, for det­te er 80-åre­nes vin­ter­sport, og det har vi tatt kon­se­kven­sen av».

Or­de­ne til­hø­rer den le­gen­da­ris­ke Nr­kre­por­te­ren og se­ne­re Tv-kjen­di­sen Rolf Hov­den. I 1985 lei­de han ut stem­men for å pro­mo­te­re Gei­lo i en re­klame­film som har gjen­opp­stått på You­tube i dis­se da­ger.

32 år se­ne­re er året 2017 og nord­menn er ver­dens bes­te på al­pin­ski. Hver og en av oss. Det fø­les som vi all­tid har va­ert det. Vel, ikke egent­lig. 80-tal­let blir mer mys­tisk og ma­gisk jo mer av­stand vi får. Etter et ti­år med øko­no­misk inn­stram­ming, olje­kri­se og finsk fjern­syns­tea­ter på NRK kom 80-tal­let. Fri­slip­pet. Rea­ga­nis­men. Thatch­er. Jap­pe­ne. Børstrak­to­re­ne. Far­ge­ne. Sky TV og TV3. Ge­or­ge Michael, Wham og Ma­don­na.

Og stort sett al­le fikk bed­re råd.

Gei­lo har kan­skje all­tid va­ert rik­man­nens til­flukts­sted, men ble for al­vor et norsk fe­rie­sted sam­men med Hem­se­dal, Opp­dal og Try­sil på den­ne ti­den.

Og vel had­de vi nors­ke al­pi­nis­ter, som Erik Hå­ker og brød­re­ne Stein og Marius Erik­sen. Men noen folke­sport var det ennå ikke. Og Stein Erik­sen var for lengst stuk­ket av til USA.

Med 80-tal­let skul­le al­le på ski. Vi skul­le ut av lang­renns­spo­ret og ned i hockey. Nor­ges­his­to­ri­ens størs­te fri­lufts­liv­ut­byg­ging slapp inn noen av de mest fan­tas­tis­ke sports­an­trek­ke­ne i mo­der­ne his­to­rie.

– Før var det mer lek og moro. Nå er alt så dønn se­riøst, sier Fred­rik Luyt­kis.

I en sli­ten sofa­grup­pe på Ska­jems Plante­sko­le på Ris i Oslo sit­ter tre tid­li­ge­re nors­ke al­pi­nis­ter. Hans Pet­ter Bu­raas, Joakim Nessem og Fred­rik Luyt­kis var al­le tre en del av den nye

ge­ne­ra­sjo­nen nors­ke al­pin­lø­pe­re som etab­ler­te seg på 1980-tal­let.

Kom­pi­se­ne be­gyn­te å stå på ski sam­men som ti­årin­ger i Bae­rum ski­klubb, men tok etter hvert hver sin ret­ning.

Hans Pet­ter Bu­raas ble lands­lags­mes­ter med Ol-gull i sla­låm, Joakim Nessem dro til USA med ski­sti­pend og job­bet som eks­pert­kom­men­ta­tor i Euro­sport i ti år, mens Fred­rik Luyt­kis drev med ski­mo­te og fri­kjø­ring og var ini­tia­tiv­ta­ger til Ullr ski­klubb.

I dag har de bik­ket 40. Litt eld­re, litt run­de­re, men fort­satt li­den­ska­pe­lig opp­tatt av ski.

– Noe av det gam­le kom­mer igjen, og man ser at mer­ker som Fusalp og Mon­cler i stør­re grad tar til­ba­ke det gla­de 80-tal­let. Det gir gode vib­ber, sier Nessem.

De pe­ker på bil­der av sine førs­te år i løy­pe­ne iført lakse­rosa buk­ser, heldres­ser i vil­le farge­kom­bi­na­sjo­ner og gen­se­re fra Inge­mar Sten­mark som fort­satt gir sta­tus på af­ter­ski.

– Først had­de man su­per­tran­ge buk­ser, men de var ikke spe­si­elt gode å ha på. Så kom hele boble­greia. På 90-tal­let var klaer­ne sto­re som telt, men de nye ma­te­ria­le­ne med stretch gjør at man kan ha mye mer tett­sit­ten­de tøy og fort­satt hol­de seg varm, kneg­ger Luyt­kis.

Noen tu­sen kilo­me­ter unna er det ve­sent­lig mer gla­mo­røst enn på Oslo vest i ja­nu­ar.

Ly­den av høy­lytt prat og klir­ren­de krys­tall fyl­ler en av Mi­la­nos pyn­te­de bak­går­der.

I ga­te­ne uten­for spra­der medie­kåte stre­et­s­tyle-fashio­nista­er rundt uten for­mål, i håp om spalte­plass i in­ter­na­sjo­na­le mote­ma­ga­si­ner.

Hele den ita­li­ens­ke mo­te­eli­ten, med mo­del­ler, so­sie­te­ter, stylis­ter og na­e­rings­livs­folk, er sam­let til mun­ter pas­siar på Col­mars lan­se­ring av høst- og vin­ter­kol­lek­sjo­nen for 2018 un­der Mi­la­no Fashion We­ek.

An­led­nin­gens ho­ved­per­son, Gi­ulio Co­lom­bo, er ei­er og fjer­de ge­ne­ra­sjons arv­ta­ger.

Smi­let er bredt. Han er åpen­bart for­nøyd med det som blir pre­sen­tert.

I kam­pen om rike ski­tu­ris­ter har Col­mar satt sin lit til Vo­gue-ynd­lin­ge­ne Au Jour Le Jour, den gam­le jak­ken til ski­le­gen­den Al­ber­to Tom­ba og en his­sig flørt med 80-tal­lets farge­rike ski­mo­te.

– Vi tok ut­gangs­punkt i Col­mars his­to­rie som ski­sports­mer­ke og Al­ber­to Tom­bas jak­ke fra 80-tal­let. Vi har tatt i bruk den gam­le lo­go­en og spre­ke far­ger, sier Diego Mar­quez, den ene av to de­sig­ne­re.

For de fles­te nord­menn er Col­mar re­la­tivt ukjent. Mer­ket er et av Nord-ita­lias mest po­pu­la­ere in­nen ski­sport og vin­ter­k­la­er. Det er like van­lig i by­bil­det der som Ca­na­da Goo­se el­ler Pa­ra­jum­pers er her hjem­me.

Col­mar lan­ser­te ver­dens førs­te tek­nis­ke ski­drakt i 1954, og har i man­ge år va­ert le­ve­ran­dør til og part­ner med det ita­li­ens­ke al­pin­for­bun­det. De har spon­set rub­bel og bit av sto­re ita­li­ens­ke al­pi­nis­ter.

Men sel­ska­pet mis­tet av­ta­len med for­bun­det i 1992, og har si­den slitt med fal­len­de inn­tek­ter. Der­med men­te ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Co­lom­bo at det var tid for å sat­se.

Og hva er vel ikke mer sinns­let­ten­de enn det farge­rike 80-tal­let og en ski­kon­ge for å pis­ke nytt liv i en gam­mel tra­ver.

– Det er en be­ve­gel­se hvor ski og mote kom­mer sam­men igjen. Den har kom­met kraf­tig opp de sis­te to-tre åre­ne, og er en trend Col­mar som ski­mer­ke må ka­pi­ta­li­se­re på. Col­mar treng­te et mo­te­ele­ment, sier han.

Col­mar er langt fra de enes­te som sat­ser på fjell­mote.

Det sis­te året har Ba­len­cia­ga, Raf Si­mons og Mar­ques’ Al­mei­da hop­pet på bøl­gen.

Da Ba­len­cia­ga med Dem­na Gva­sa­lia i spis­sen vis­te kol­lek­sjo­nen for høs­ten-vin­te­ren 2016, var det en svul­men­de jak­ke in­spi­rert av 80-tal­let som vak­te mest opp­merk­som­het.

Jak­ken ble umid­del­bart en fa­vo­ritt i so­sia­le og in­ter­na­sjo­na­le mote­me­di­er. Gva­sa­lia, som for ti­den kan­skje er ver­dens mest inn­fly­tel­ses­rike de­sig­ner som krea­tiv sjef for Ba­len­cia­ga og Vete­ments, har si­den fått føl­ge på al­le kan­ter.

– Rei­sen­de som drar til de mest eks­klu­si­ve vin­ter­fe­rie­ste­de­ne er po­ten­si­el­le kun­der for mer­ket vårt. Der­for er det vik­tig å va­ere på plass med ut­salg på de størs­te skiste­de­ne, ut­tal­te Dan Ca­ten, en av grunn­leg­ger­ne av Dsquared2, til Bu­si­ness of Fashion da de lan­ser­te en 20-pro­duk­ters ski­kol­lek­sjon for her­rer og en enda stør­re kol­lek­sjon for kvin­ner.

Den bri­tis­ke de­signer­ynd­lin­gen Neil Bar­rett er bare ett av man­ge mote­navn som lan­se­rer ful­le ski­kol­lek­sjo­ner.

Fel­lestrek­ket blant dem er at de byg­ger i stør­re el­ler mind­re grad på 80-talls­mote.

Tom­my Hil­fi­gers sam­ar­beid med Ros­sig­nol er et godt ek­sem­pel. Fen­dis flørt med

80-tal­let li­ke­så.

– Så hvor­for ven­der de­sig­ner­ne all­tid til­ba­ke til 80-tal­let?

– På det gla­de 80-tal­let var ski­mo­ten pre­get av jappe­ti­den med mye far­ger, gjer­ne ne­on, in­dia­ner­ak­tig sun­block-stri­per i an­sik­tet og strik­ke­de panne­bånd. De se­ne­re åre­ne har det frans­ke mer­ket Mon­cler satt to­nen for ski­mo­te, med sine høy­tek­no­lo­gis­ke, luk­su­riø­se plagg som frem­he­ver fi­gu­ren. It-jen­te­ne i As­pen og Al­pe­ne har gått for en mer ned­to­net, chic farge­pa­lett de sis­te åre­ne - gjer­ne svart fra topp til tå, for­kla­rer mote­jour­na­list Anet­te von Os­ten i Co­stu­me.

– Det er noe med selv­sik­ker­he­ten i snit­te­ne - de vo­lu­mi­nø­se skuld­re­ne, en flat­te­ren­de mid­je og de op­ti­mis­tis­ke far­ge­ne – som all­tid vil va­ere ap­pel­le­ren­de, sier hun.

Også et norsk bi­drag har fun­net vei­en til dyre vin­ter­sports­ste­der. Da­le of Nor­way, kan­skje mest kjent for Corti­na-gen­se­ren fra vin­ter-ol i 1956, har gjort stor suk­sess med ut­salg i blant an­net Al­pe­ne og USA. Om lag 50 pro­sent av sel­ska­pets om­set­ning stam­mer i dag fra ut­lan­det.

Ski­mo­te er de sis­te åre­ne blitt god bu­tikk. Og bed­re skal det bli.

For iføl­ge Just-style, en nett­ba­sert forsk­nings­por­tal for teksti­ler og kles­in­du­stri­en, skal mar­ke­det for tek­nis­ke uten­dørs­kla­er øke fra 147 mil­li­ar­der kro­ner i 2013 til 183 mil­lar­der kro­ner i 2018.

Det er bred enig­het i bran­sjen om at ski­kla­er med røt­ter i cou­tu­re har stør­re ap­pell enn rene ytel­ses­kla­er. Nye ak­tø­rer en­trer mar­ke­det, og de gam­le må om­stil­le seg. Arc’te­ryx, Ca­na­da Goo­se og Peak Per­for­mance har al­le gjort stør­re el­ler mind­re for­and­rin­ger for å møte end­re­de mar­keds­be­tin­gel­ser.

Og nå se­nest Col­mar.

Til­ba­ke i Mi­la­nos bak­gård og spørs­må­let om hvor­for alt fra sto­re mote­hus til tek­nis­ke vin­ter­sports­pro­du­sen­ter vel­ger å sta­ke seg til­ba­ke til mote og ski i jak­ten på nye kun­der, er sva­ret det sam­me:

– Ski­mo­te er gans­ke ude­mo­kra­tisk og har en na­er til­knyt­ning til luksus. Det er for­be­holdt et få­tall men­nes­ker, som har råd til å dra til dyre vin­ter­sports­ste­der som Al­pe­ne el­ler As­pen.

– Men skal du se på ut­vik­lin­gen i ski­mo­te, må du først se på hva som skjed­de med sports­kla­er. Nike og Adi­das var blant de førs­te som blan­det sport og en mo­der­ne livs­stil i ett mer­ke. Sport er blitt kult, og der­for føl­ger mo­ten etter.

I dag om­set­ter Col­mar for over 850 mil­lio­ner kro­ner. Pro­gno­se­ne for 2017 er en øk­ning til 900 mil­lio­ner, hvor 75 pro­sent av om­set­nin­gen kom­mer fra det ita­li­ens­ke mar­ke­det.

Men i lys av mag­re­re øko­no­mis­ke ti­der i hjem­lan­det har sel­ska­pet måt­tet se ut, og de mar­keds­fø­rer seg ag­gres­sivt nå i nye mar­ke­der i Euro­pa, USA og Asia.

Sje­fen selv, Gi­ulio, leg­ger ikke skjul på at kon­kur­ran­sen om kun­de­ne blir tøf­fe­re frem­over, og bå­de han og de­sig­ner­ne me­ner Col­mar har en stor opp­ga­ve foran seg. Beg­ge tror li­ke­vel de har et ess i er­met.

– Det er let­te­re å gjø­re mote når du har det tek­nis­ke i bunn. Kra­ve­ne til vin­ter­sports­tøy er langt stør­re enn til van­li­ge klaer. Da hjel­per det å ha la­get tek­nis­ke sports­kla­er i over 60 år.

Den nye kol­lek­sjo­nen er ut­pre­get 80-talls og ment for å fris­te mer mote­be­viss­te kun­der.

For ski­sport hand­ler ikke len­ger bare om det som skjer i bak­ken.

I dag hand­ler det vel så mye om det som skjer uten­for løy­pe­ne, me­ner de­sig­ne­ren.

Hvor­dan du ser ut på af­ter­ski spil­ler i dag minst like stor rol­le som hvor­dan du ser ut med ski­ene på.

Dår­li­ge­re vin­tre og kor­te­re ski­se­son­ger har dess­uten truf­fet man­ge vin­ter­sports­pro­du­sen­ter hardt de sis­te åre­ne, og gjort det nød­ven­dig å de­sig­ne ski­kla­er for mer all­si­dig bruk.

– I ut­gangs­punk­tet har vi tenkt på mote­be­viss­te folk som li­ker å stå på ski. Men minst like vik­tig er det at klaer­ne du bru­ker når du står på ski, også kan bru­kes ute av ski­bak­ken. Du kan bru­ke det til en kjo­le el­ler sam­men med en bla­zer. Det er sport, men du leg­ger til livs­stils­as­pek­tet, sier de­sig­ne­ren.

– Hvor­for ble nett­opp 1980-tal­let valgt som in­spi­ra­sjon for kol­lek­sjo­nen?

– Vi vil­le ta ut­gangs­punkt i Col­mars his­to­rie. Når du ba­se­rer en kol­lek­sjon på his­to­rie, spil­ler du på folks hu­kom­mel­se. I Col­mars til­fel­le var det mest gjen­kjen­ne­li­ge su­per­stjer­nen Al­ber­to Tom­ba og 80-tal­lets po­pu­la­ere jak­ker. 80-tal­let er kult, Tom­ba er kul og vin­ta­ge er kult.

Til­ba­ke på Ris sit­ter lat­te­ren løst.

– Tren­de­ne går syk­lisk. Først sto folk i bak­ken. Så kom fri­kjø­ring, snow­board og twin­tip. Så tele­mark, og nå sist ran­do­nee. På 80-tal­let ble du sett ned på der­som du kjør­te med hjelm. I dag har al­le hjelm, og du blir sett ned på der­som du ikke har det, sier Nessem.

– Uten at jeg tror det er noen god be­grun­nel­se for det.

De and­re nik­ker be­kref­ten­de.

– Når jeg ser Go­re-tex-ma­fia­en i full gru på Try­vann, el­ler kid­sa med buk­sen på knaer­ne, blir jeg pro­vo­sert. Det er jo ikke sånn at du tren­ger det­te for å stå i bak­ken, sier Luyt­kis.

– I hvert fall ikke hvis det skal bli noe på deg på af­ter­ski, re­pli­se­rer Nessem.

At ti­de­ne har end­ret seg er det in­gen tvil om. Og al­le er skjønt eni­ge om at det i dag hand­ler minst like mye om ut­sty­ret som om ski.

Som gam­le al­pi­nis­ter kjen­ner de bran­sjen godt, og har va­ert over­alt hvor det går an å stå på ski.

De mim­rer om al­le tu­re­ne som ski­in­struk­tø­rer, hvor de har tatt med seg norsk fi­nans­eli­te ned til Al­pe­ne for å ming­le.

El­ler i det mins­te be­trak­te.

– Ut­styrs­ja­get har tatt helt av. Før i ti­den had­de man ett par sko, ett par lang­renns­ski og ett par sla­låm­ski. I dag har man ti par stå­en­de i ga­ra­sjen. Gar­de­ro­ben ut­vi­des, uten at man egent­lig tren­ger det, sier Bu­raas.

– Al­le ski­mer­ke­ne har i dag gans­ke kule klaer. De har gått fra å bare hol­de på med ski til å bli to­tal­le­ve­ran­dø­rer på hele mar­ke­det.

– Hva med mote? Er det blitt mer av det i løy­pe­ne?

– Det du snak­ker om er strøm­nin­ger av tren­der. Det fan­tes kan­skje i Val d´isè­re og St. Mo­ritz, men det var små krus­nin­ger i van­net for det som nå er blitt stor bøl­ge. Nå er det cash som re­gje­rer. Det er rus­se­re, ara­be­re og Rolls-roy­cer med gull­gril­ler.

– Jeg hus­ker klaer­ne var stilt ut i glass­mon­te­re, for­di de gikk i styk­ker bare du tok på dem, sier Bu­raas.

– Jeg hus­ker da rus­ser­ne kom til St. Mo­ritz. De var helt jaev­li­ge, og det var bare pen­ger. Folk sto med floss­hatt og sja­kett mens la­kei­er par­ker­te ski­ene dine i va­let par­king. Da du var fer­dig på af­ter­ski­en, la de dem ned på bak­ken for deg, sier Luyt­kis.

– El­ler så har du den rus­sis­ke ber­ta som kom­mer spin­nen­de inn på gårds­plas­sen i en Lam­borg­hi­ni med navle­kort bo­le­ro og so­belpels. Det er jo helt vilt og bare sir­kus hele greia.

Zer­matt, Zürs, Corti­na og As­pen. Al­le ski­sports­ste­de­ne som før i ti­den var kule, og som ble noe på grunn av bom­se­ne som dro dit for å stå på ski, er nå blitt su­per-hig­hend plas­ser for de rike, for­tel­ler kom­pi­se­ne.

– Nå står folk på ski i gull­bel­ter og ski­dres­ser fra Bog­ner til 100.000 kro­ner. Det er dis­se su­per­rike som er grun­nen til at mer­ker som Fen­di kan gjø­re det­te her. El­lers had­de de ikke hatt noe der å gjø­re.

– Det er jo for­di af­ter­ski­en er vik­tigst. Det er blitt en pea­cock­ing-are­na som hand­ler om å se og bli sett, sky­ter Nessem inn.

– Hvor­dan er det i Nor­ge?

– Nord­menn er nok litt mer edrue­li­ge. Med det va­e­ret vi har er det nok stør­re be­hov for klaer med tek­nis­ke spe­si­fi­ka­sjo­ner enn høy­ende­mote, sier Bu­raas.

– Folk er mye kji­pe­re på pen­ge­ne når de er i Nor­ge. Her skal det spin­kes og spa­res. Men når fif­fen drar til Al­pe­ne, er det in­gen hem­nin­ger.

– Det sis­te sto­re har jo va­ert ran­do­nee. Det er jo litt mor­somt å se på tren­de­ne blant de­res le­se­re. Ty­pisk har man gått Bir­ken, så blir du svett og det er ikke eks­klu­sivt nok len­ger. Så går man Mar­cia­lon­ga, som i ut­gangs­punk­tet er gans­ke eks­tremt. Men så duk­ker det opp nord­menn der og, og da er det Hau­te Route som er det nye. Sist­nevn­te, som inn­til ny­lig bare har va­ert for de al­ler dyk­tigs­te, er nå blitt en alle­manns­greie. Folk lei­er ski­guide og kjø­rer på.

– Tror dere cou­tu­re-ski­mo­te på nors­ke vin­ter­sports­ste­der kom­mer til å stå ster­ke­re i åre­ne som kom­mer?

– Nei, jeg tror fort­satt folk kom­mer til å rei­se på den år­li­ge alpe­tu­ren og gjø­re unna han­de­len der. I Nor­ge er det ikke et like stort mar­ked for det, sier Luyt­kis.

Deri­mot tror de mer på re­vi­ta­li­ser­te ski­mer­ker som tar ut­gangs­punkt i re­tro­stil som Fusalp, det ny­etab­ler­te nors­ke sel­ska­pet Amund­sen Sports og mer­ker som Hest­ra.

– Hest­ra er kan­skje det mer­ket som har klart seg jevnt bra i al­le år. Man­ge av de gam­le er døde, noen kom­mer opp igjen, men Hest­ra var helt rå på 80-tal­let. Det er de fort­satt.

Kong Ha­rald og Dron­ning Son­ja sat­te stan­dar­den for nord­menn på ski på 80-tal­let, her fra en bak­ke i al­pe­ne i 1981.

Hans Pet­ter Bu­raas, Joakim Nessem og Fred­rik Luyt­kis tror ikke ski-cou­tu­re vil slå an i den nors­ke fjell­hei­men, og sav­ner 80-tal­lets av­slap­pe­de le­ken­het.

FOTO: IVÁN KVERME

FOTO: NTB SCANPIX

Inge­mar Sten­mark var al­pi­nist og trend­set­ter på 80-tal­let.

FOTO: NTB SCANPIX

Prin­ses­se Dia­na var en an­nen kon­ge­lig som all­tid fikk opp­merk­som­het på ski. Ofte for an­trek­ken.

Al­ber­to Tom­ba rock­et bå­de ski­løy­pe­ne og spre­ke far­ger på 80-tal­let.

Fra Col­mars 80-tall­s­in­spi­rer­te ski­kol­lek­sjon.

Ver­dens førs­te tek­nis­ke ski­kla­er ble lan­sert på 50-tal­let. I dag er de alle­manns­eie.

På 80-tal­let var rosa det nye sort. Her ita­li­ens­ke ski­ut­øve­re.

Al­ber­to «La Bom­ba» Tom­ba.

Jon Skol­men og Las­se Åberg iro­ni­ser­te over Skan­di­na­vias kja­er­lig­het for al­pin­ski i jappe­ti­den med kult­klas­si­ke­ren «Säll­skaps­re­san 2 – Snow­rol­ler».

De sis­te åre­ne er norsk ski­sport blitt mer eks­trem. Nå er det ran­do­nee, Hau­te Route og har­de slag i af­ter­ski som gjel­der.

Tom­my Hil­fi­ger har også kas­tet seg på bøl­gen med sitt sam­ar­beid med Ros­sig­nol.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.