ALLIGA-TOR

Finansavisen - Fashion - - INNHOLD - TORGEIR KVEIM STI

Tor Bre­dal har sat­set pen­sjo­nen sin på al­li­ga­to­ren.

-Se her! Det­te har de faer­res­te sett før, sier Tor Bre­dal idet han rul­ler ut et tre me­ter langt brunt al­li­ga­torskinn. På et lite kon­tor i Ka­rens­lyst allé hol­der Nor­ges størs­te al­li­gator­en­tu­si­ast til. På veg­ge­ne hen­ger bil­der av tid­li­ge­re jakt­tro­fe­er, og på top­pen av et mon­ter et tann­rikt al­li­ga­tor­hode i fullt gap.

Tor Bre­dal sam­ler, jak­ter og ån­der for dy­ret som bå­de fa­sci­ne­rer og skrem­mer selv de tøf­fes­te. Men for Bre­dal er al­li­ga­tor mer enn bare en hobby. Det er pen­sjo­nen hans.

Den 62 år gam­le bae­rums­man­nen star­tet med skinn­bel­ter for snart åtte år si­den, og la­ger alt som la­ges kan i det eks­klu­si­ve skin­net. Med ti­den er det blitt klokke­rem­mer, ip­ad-etui, ves­ker og hunde­hals­bånd. Men i all ho­ved­sak hand­ler det om bel­ter som hol­der buk­se­ne oppe.

Gjen­nom sel­ska­pet Bre­dal & Part­ne­re, hvor part­ner­ne er kun­de­ne, fø­rer han belte­mer­ke­ne Bre­dal Belts og Bre­dal Be­spo­ke.

Det førs­te er et seg­ment han hev­der pas­ser for al­le. Det and­re er for menn med over gjen­nom­snitt­lig tykk lomme­bok. Og med sist­nevn­te hå­per han nå å slå igjen­nom, hos olje­sjei­ker, emi­rer og in­dis­ke Bol­ly­wood-stjer­ner, med et mål om 30 mil­lio­ner i om­set­ning in­nen tre år.

– Et al­li­ga­torskinn­bel­te som sel­ger her i Nor­ge lig­ger på rundt 6.000 kro­ner. Går du over på be­spoke­bel­ter, som spe­sial­la­ges til hver en­kelt kun­de, snak­ker vi fra 15.000 til 25.000 kro­ner. Og det er før spen­nen, sier Bre­dal med en selv­føl­ge­lig­het.

Han pe­ker på et mon­ter bak ham, hvor det lig­ger alt fra enk­le mes­sing­spen­ner til ru­bin­smyk­ke­de sølv­spen­ner.

Sist­nevn­te kos­ter 38.000 kro­ner pr. stykk.

– Jeg had­de en kun­de i Du­bai som be­stil­te ni bel­ter med ni til­hø­ren­de spen­ner, til en pris på 600.000 kro­ner, sier han.

In­ter­es­sen for bel­ter fikk han da han job­bet med merke­vare­byg­ging i Le­vi’s. Kles­mer­ket, som på 1980-tal­let na­er­mest var ene­rå­den­de i ver­den på jeans, spon­set sto­re ar­tis­ter som A-ha. Bre­dal vi­ser frem et bil­de av Mor­ten Har­ket i 1984, ikledd tran­ge jeans, al­li­ga­torskinn­bel­te og støv­ler i øgle­skinn.

Det var der han først så et frem­ti­dig leve­brød.

Etter Le­vi’s job­bet si­vil­øko­no­men med merke­vare mot sel­ska­per som Se­a­drill, Od­fjell Dril­ling og

Tor Bre­dal me­ner han er ver­dens bes­te på al­li­ga­tor­bel­ter. Nå skal han over­be­vi­se styrt­rike sjei­ker i Du­bai om det sam­me.

Kongs­berg Grup­pen, men i 2008 la han kon­su­lent­virk­som­he­ten på hyl­len, blad­de opp to mil­lio­ner kro­ner av egen lom­me og star­tet Bre­dal Belts. – Det­te er ikke fashion. Det­te er kva­li­tets­hånd­verk som va­rer i lang, lang tid, sier han.

Med en bren­nen­de en­tu­si­as­me for­kla­rer han i det vide og bre­de om hånd­ver­ket som lig­ger bak.

Al­li­ga­torskin­net Bre­dal bru­ker jak­tes, gar­ves og for­ed­les i USA.

Pro­ses­sen tar uker, og pri­sen på skin­net av­gjø­res ut fra kva­li­tet og stør­rel­se på dy­ret. Helt etter al­le for­skrif­te­ne om dyre­vel­ferd, be­dy­rer han.

Bre­dal er først og fremst opp­tatt av de dy­res­te og fi­nes­te skin­ne­ne, så­kal­te ‹‹one-pie­ces››, hvor hele bel­tet er kut­tet fra sam­me skinn og ikke skjø­tet.

Iføl­ge Bre­dal selv er han ver­dens­le­den­de på det på sitt felt.

– Du hev­der du er ver­dens­le­den­de på al­li­ga­tor­bel­ter. Det er en gans­ke drøy på­stand?

– Jeg er en av få i ver­den som dri­ver med vil­le al­li­ga­to­rer. Du har al­li­ga­tor, kro­ko­dil­le og kai­man, med skinn­kva­li­tet i den rekke­føl­gen. Man­ge som hev­der de bru­ker al­li­ga­tor el­ler kro­ko­dil­le, bru­ker egent­lig kai­man (en li­ten kro­ko­dille­art, red. anm.). Jeg kjø­per fra sam­me gar­ve­ri som Her­mès, bare at jeg bru­ker ‹‹first gra­de››-skinn, mens de bru­ker res­ter, sier han og leg­ger til:

– For de sto­re er det ikke pen­ger å tje­ne på å bru­ke de dy­res­te skin­ne­ne. Her­mès er mest opp­tatt av ves­ker, og for dem er bel­te­ne kun acces­soirer. For meg er bel­te­ne ho­ved­pro­duk­tet og alt an­net acces­soirer.

For Bre­dal lig­ger dje­ve­len i de­tal­je­ne, og han me­ner kva­li­tet og nøy­som­het i hånd­ver­ket er vik­tigst av alt.

Han får ikke rost sine ame­ri­kans­ke le­ve­ran­dø­rer nok.

Men et laer­bel­te be­står av to ty­per skinn: Al­li­ga­tor på frem­si­den og ku­skinn på bak­si­den. Det­te skin­net kjø­per han en­ten fra Bel­gia el­ler en le­ve­ran­dør i Nor­ge.

Her­mes er mest opp­tatt av ves­ker, og for dem er bel­te­ne kun acces­soirer. For meg meg er bel­te­ne ho­ved­pro­duk­tet, og alt an­net acces­soirer

– Viss­te du at vi had­de et gar­ve­ri i Flekke­fjord som le­ver­te skinn til bå­de Bent­ley og Ja­gu­ar? Dess­ver­re vil­le in­gen ta over, og be­drif­ten ble lagt ned. Nok en hånd­verks­tra­di­sjon er for­svun­net ut av Nor­ge, og det er synd, sier han.

- Norsk ku- og okse­skinn har len­ge va­ert brukt av ita­li­ens­ke mote­hus og reg­nes som blant ver­dens bes­te.

At al­li­ga­torskinn hver­ken er alle­manns­eie el­ler fal­ler i smak hos Hver­man­sen er han skjønt klar over.

Han tror li­ke­vel in­ter­es­sen er der. Folk vet det bare ikke ennå.

– Som mot­vekt til al­le de som vil ha alt bil­ligst mu­lig, tror jeg man­ge vil ha noe som va­rer. Et ekte al­li­ga­torskinn­bel­te av bes­te kva­li­tet va­rer i to ge­ne­ra­sjo­ner og kan gå i arv, hev­der han.

– Hvem er det som vil ha det­te?

– Den ty­pis­ke kun­den er ikke 20 år og vel­dig opp­tatt av mote. Det­te er for menn som bryr seg mind­re om hva and­re me­ner, men kjø­per det de har lyst på og set­ter pris på hånd­verk, sier han.

Da Fi­nans­avi­sen var i kon­takt med ham i 2011, men­te Bre­dal det bare kun­ne gå én vei.

Og opp­over har det gått, men det har ald­ri tatt helt av.

I dag lig­ger om­set­nin­gen på rundt mil­lio­nen, ho­ved­sa­ke­lig fra nors­ke kun­der, og han med­gir at det til ti­der har stram­met rundt li­vet øko­no­misk. Men de sis­te åre­ne har han job­bet in­tenst med å etab­le­re seg i Du­bai, og han har blant an­net inn­gått part­ner­skap med en tid­li­ge­re Bol­ly­wood-stjer­ne med stort nett­verk. Nå me­ner han det for al­vor vil ta av.

– Det har tatt fle­re år, men nå har jeg om­si­der kom­met på inn­si­den i Du­bai. Det er der man må inn med den­ne ty­pen va­rer og der de sto­re pen­ge­ne lig­ger, sier han.

– Pro­dukt­ut­vik­lin­gen har kos­tet mye pen­ger, men skal du sel­ge til de mest kres­ne, kan du ikke stå til­ba­ke for de sto­re mote­hu­se­ne.

Med seg i ba­ga­sjen har han en kort­ter­mi­nal som spei­ler am­bi­sjo­ne­ne. Mens van­li­ge ter­mi­na­ler har maks­be­løp på hund­re tu­sen kro­ner, er hans satt til 999.999.

I Nor­ge har han de sis­te åre­ne pri­ma­ert job­bet ut fra sitt eget kon­tor, og solgt bel­ter gjen­nom bu­tik­ker som L’es­ca­li­er og Il Pant­he­on. Ny­lig fikk han inn­pass i to av de mest eks­klu­si­ve bu­tik­ke­ne i Stock­holm. Sam­ti­dig slip­per han en lav­kost-lin­je for unge menn, og der­som Du­bai be­ta­ler seg, er Mosk­va og Lon­don nes­te.

Bre­dal har en­de­lig kom­met inn i Du­bai-sjei­ke­nes gode sel­skap. Der­som det går vei­en, er New Deh­li, Lon­don og Mosk­va nes­te.

Bel­te av al­li­ga­torskinn. Iføl­ge Bre­dal va­rer det­te en manns­al­der el­ler to.

Be­hand­lin­gen av skin­net tar uke­vis. Et ‹‹one-pie­ce››-bel­te la­ges av al­li­ga­to­rens rygg, og gir kun noen få bel­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.